Prawa miejskie

Akt nadania praw miejskich Kobylinowi

Prawa miejskie – zbiór praw dotyczący mieszkańców miasta, szczególnie istotny w średniowieczu, gdyż wyjmował mieszczan spod jurysdykcji prawa ziemskiego (tzw. prawo dworskie).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Lokacja miast[edytuj | edytuj kod]

Początki nadawania praw miejskich w Polsce są związane z kolonizacją nowych terenów w XIII w., czyli tak zwanymi lokacjami, gdy możnowładca ściągał na swój teren osadników, którzy karczowali lasy i budowali nową osadę (zobacz zasadźca). Aby zachęcić osadników do zmiany miejsca, przyznawano im nowe prawa. Pierwotnie kolonia przybyszów uzyskiwała immunitet sądowy, a wójt lub sołtys reprezentujący monarchę był powoływany z grona jej członków, następnie w miejsce immunitetów wprowadzano prawa miejskie. W Polsce pojawienie się praw miejskich przyniosło pierwsze elementy prawa rzymskiego, ponieważ wcześniejsze prawa ziemskie czy prawo lenne nie miały z nim większego związku.

Niejednokrotnie uzyskanie praw miejskich nie zmieniło faktu, że w dalszym ciągu miasto takie było jedynie z nazwy, herbu i przywileju. Osada pozbawiona możliwości rozwoju mogła dalej prowadzić życie typowo wiejskie, a główną działalnością jej mieszkańców była uprawa łanów ziemi przydzielonych przez właściciela.

Prawa miejskie nadawane były przez władcę na wniosek pana i obejmowały między innymi przywilej targowy, pozwolenie na swobodne uprawianie rzemiosła, prawo składu i prawo mili, prawo sądowe (spory rozstrzygał sąd) i związane z nim prawo miecza, czyli prawo do orzekania wyroków śmierci i określające jakie rodzaje kar, za jakie przestępstwa można wykonywać (wiązało się to między innymi z powołaniem instytucji kata), prawo do wznoszenia fortyfikacji (które władca przekazywał miastu). Mieszkańcy miast mieli też niekiedy przyznawany przywilej zwalniający ich od płacenia ceł na obszarze całego kraju. Jedną z najważniejszych cech przywileju lokacyjnego miasta była zasada zbiorowego władania nadaną ziemią. Prowadziło to do ukształtowania specyficznego charakteru samorządu miejskiego.

Typy praw miejskich w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Prawa miejskie różniły się między sobą. Na prawie magdeburskim lokowano głównie miasta Śląska oraz inne znaczące miasta Małopolski, Wielkopolski i Rusi Czerwonej m.in. Kraków, Poznań, Lwów. Miasta Prus Królewskich otrzymały przywileje przed 1454 gdy wchodziły w skład państwa krzyżackiego. Jedynie Elbląg, Tczew, Frombork, Chojnice, Braniewo i Hel były jedynymi w dawnej Polsce, które przejęły prawo lubeckie, a nie magdeburskie. Były też miastami jednolicie niemieckimi i zostały przyjęte do Królestwa jako miasta Związku Pruskiego, gdzie stan mieszczański mógł się skutecznie przeciwstawić dominacji szlachty. Inaczej przebiegał model lokacji miast na Mazowszu. Pierwsze miasto tej dzielnicy to Płock, został lokowany na prawie książęcym w 1237. W 1257 Pułtusk i 1298 Łowicz były miastami kościelnymi. Warszawa lokowana w 1300 była również założona na prawie książęcym. W XV wieku lokowano na Mazowszu największą liczbę miast. W sumie na 156 przywilejów lokacyjnych nadanych na Mazowszu do 1791 roku, 36% opierało się na prawie książęcym lub królewskim, 15% na prawie kościelnym, a 49% pochodziło z nadań szlacheckich[1].

Ukształtowany wówczas wielonarodowościowy charakter miast w Polsce był niezwykle złożony. Miasta położone na Śląsku oraz wybrzeżach Bałtyku były począwszy od XIII wieku głównie niemieckojęzyczne, zwłaszcza śląski Wrocław, pomorski Szczecin, Toruń i Gdańsk[2]. Także miasta średniowiecznej Małopolski miały przeważnie niemiecki charakter. W XIV wieku nie tylko Kraków, ale także Bochnia, Tarnów, Wieliczka, Sącz, Sandomierz, Lublin, Przemyśl i Lwów były skolonizowane przez Niemców. Przedstawiciele tych narodów kolejno pełnili funkcje starszych cechowych i zasiadali w radach miejskich. W tym też okresie wielkopolskie miasta położone w pobliżu sąsiedztwa Niemiec były przeważnie polskie. W XVI wieku gdy Kraków zaczął przyjmować polski charakter, Poznań dostał się pod wpływy reformacji i stawiał pierwsze kroki na drodze do germanizacji. We Lwowie ograniczenie praw obywatelskich do wyznawców religii rzymskokatolickiej stało się kierunkiem do przyswojenia kultury polskiej[3].

W Polsce lokowano miasta m.in. na prawach:

 • magdeburskim (ius municipale magdeburgense), znanym też jako prawo niemieckie – prawo stworzone w Magdeburgu, jedno z najczęściej używanych przez polskie miasta (pierwszym miastem na terenie dzisiejszej Polski, które przyjęło prawa magdeburskie była Złotoryja), rządziły się nim głównie miasta w Brandenburgii, Saksonii, Małopolsce i Rusi Czerwonej
  Podstawą kodyfikacją prawa magdeburskiego był tzw. Weichbild magdeburski (Ius municipale), który był przeróbką Zwierciadła Saskiego. W Polsce najczęściej korzystano z tzw. Wulgaty, czyli oryginału niemieckiego, lub wersji Konrada z Opola powstałej dla mieszczan krakowskich w XIV w.
  Użycie praw magdeburskich przez inne miasta przyczyniło się do wzrostu znaczenia Magdeburga, bo inne miasta traktowały go jako wyższą instancję w trudnych przypadkach. Zbiór tak zwanych pytań brandenburskich zawiera około 1400 zapytań.
  Prawa magdeburskie były przetłumaczone na łacinę w 1506 przez kanclerza Jana Łaskiego, natomiast na język polski w 1581 przez syndyka lwowskiego P. Szczerbica.
 • lubeckim – niemieckie prawo lokacyjne, obok prawa magdeburskiego najbardziej rozpowszechnione, wzorowane na prawie Lubeki, stanowiło wzór prawno-organizacyjny dla ponad 140 miast, od Hamburga po Rygę, położonych wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku i na przyległych terenach, przyjmowały je głównie miasta związane ze Związkiem Hanzeatyckim, m.in. Stargard, Gdańsk, Elbląg, Braniewo oraz Frombork.
 • średzkim – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1210 w Środzie Śląskiej zatwierdzona przez Henryka I Brodatego. Była to kompilacja elementów prawa magdeburskiego i flamandzkiego dostosowująca je do śląskich realiów. Do głównych różnic należało sprawowanie władzy w mieście przez sołtysa lub wójta z ławnikami, przy czym stanowisko wójta i sołtysa było dziedziczne. Nie mogli oni sądzić niektórych rodzajów przestępstw, które były zarezerwowane dla sędziów państwowych. Znaczenie prawa średzkiego zmalało po powołaniu przez Kazimierza Wielkiego Sądu Wyższego Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim na Wawelu.
 • chełmińskim – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii, i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji, posługiwano się za to licznymi projektami kodyfikacji wydanymi drukiem. Od 1459 r. rolę sądu wyższego dla miast na prawie chełmińskim pełniła Rada Torunia.
 • kaliskim (ius Calisiense) – lokalna odmiana prawa średzkiego wzorowana na przywileju lokacyjnym Kalisza i stosowana we wschodniej Wielkopolsce.
 • poznańskim (ius Posnaniense) – lokalna odmiana prawa magdeburskiego wzorowana na przywileju lokacyjnym Poznania z 1253 i stosowana w zachodniej Wielkopolsce.
 • prywatnym Jana Cervusa Tucholczyka – opracowane w 1531, było oparte na Statucie Łaskiego. Była to próba spolonizowania praw miejskich podjęta przez profesorów Akademii Krakowskiej. W późniejszych wydaniach znalazły się dodatki na temat prawa rzymskiego i kanonicznego.
 • flamandzkim – wzorowane na prawie niemieckim, nadawane kolonistom flamandzkim, holenderskim oraz frankońskim, lokowane na nim były Racibórz, Nysa oraz sporadycznie inne miasta na Śląsku.

Obywatelstwo miejskie[edytuj | edytuj kod]

Do korzystania z pełni praw wynikających z prawa miejskiego mieli od średniowiecza do XVIII w. tylko wolni obywatele (łac. cives). Obywatelstwo miejskie nadawano zgodnie z zasadami ujętymi w wilkierzach, ordynacjach rady miasta oraz edyktach.

Jako warunki stawiano m.in. urodzenie z legalnego związku, przedstawienie władzom miejskim dwóch zamożnych miejscowych popleczników oraz złożenie uroczystego zobowiązania do przestrzegania obowiązujących praw i stosowania się do rozporządzeń władz miejskich. Przepisy miejskie w zależności od tradycji nakazywały również w określonym terminie nabycie w mieście nieruchomości oraz uiszczenie stosownych opłat do kasy miejskiej. Od końca XVI wieku w Polsce warunkiem uzyskania przyjęcia do prawa miejskiego było również wyznawanie religii rzymskokatolickiej (z wyjątkiem Prus Królewskich, gdzie największe miasta były luterańskie). Osoba, która uzyskała akceptację władz miejskich, była odnotowywana w księdze przyjęć do prawa miejskiego (łac. album civile).

Uzyskanie przyjęcia do prawa miejskiego umożliwiało wolne prowadzenie działalności gospodarczej, dawało czynne i bierne prawo wyborcze do władz miejskich, umożliwiało członkostwo w bractwach kupieckich i cechach rzemieślniczych. Z prawa tego najczęściej wyłączano rządzących się odrębnymi prawami Żydów, a także duchownych. Również nie był zaliczany do pocztu obywateli miasta mieszkający w nich, ale nieposiadający praw plebs. W Polsce ludność pochodzenia ruskiego mogła się starać o przyjęcie do prawa miejskiego dopiero po roku 1724.

Status miasta w Polsce współcześnie[edytuj | edytuj kod]

Nadawanie statusu miasta[edytuj | edytuj kod]

Zasady ogólne[edytuj | edytuj kod]

Aby uzyskać lub odzyskać status miasta, miejscowość powinna spełnić większość wymienionych poniżej warunków. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadaniu praw miejskich przemawia szereg argumentów i uwarunkowań:

przestrzenno-urbanistyczne

 • posiadanie odpowiedniej infrastruktury techniczno-komunalnej (cała miejscowość musi być zgazyfikowana, zwodociągowana i skanalizowana, posiadać m.in. sieć ciepłowniczą, oczyszczalnię oraz prowadzić selektywną zbiórkę odpadów),
 • posiadanie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego rozbudowę przyszłego miasta,
 • posiadanie miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych (układ urbanistyczny z rynkiem, zwarta zabudowa typu miejskiego, asfaltowa nawierzchnia ulic, kanalizacja burzowa, chodniki, oświetlenie ulic itp.),
 • posiadanie jednoznacznie wykształconego centrum,
 • brak zabudowy typu zagrodowego w obszarze zwartej zabudowy,
 • brak elementów funkcjonalno-przestrzennych niewłaściwych dla miast (niezwarta zabudowa, rozłogi wiejskie itp.),
 • odpowiednie określenie granic nowego miasta (działek);

historyczno-administracyjne

 • posiadanie w przeszłości praw miejskich lub stanowienie ważnego ośrodka administracyjnego (zaleta, lecz nie warunek),
 • posiadanie dostatecznej liczby instytucji pełniących ponadlokalne miastotwórcze funkcje (kryterium wyjątkowo płynne, zależące głównie od opinii wojewody),
 • pełnienie funkcji siedziby gminy (choć nie ma w Polsce obecnie gminy z dwoma miastami, prawo polskie zakłada, że jednostką pomocniczą gminy może być miasto);
 • posiadanie herbu (zaleta, lecz nie warunek).

funkcjonalno-demograficzne

 • dotychczasowy wymóg posiadania odpowiedniej liczby ludności (przyjmowany dawniej próg 2000 mieszkańców) nie jest w praktyce przestrzegany od przynajmniej 2010 r. (vide poniżej), a w ostatnich lata nie ma on już żadnego znaczenia, np. w przypadku liczącej zaledwie 500 mieszkańców Wiślicy (2018 r.) lub liczącego 330 mieszkańców Opatowca (2019 r.)
 • zatrudnienie 2/3 ludności poza rolnictwem;

polityczne

 • poparcie lokalne (poparcie przeważającej liczby mieszkańców projektowanego miasta oraz otaczającej je gminy we wstępnych konsultacjach) - warto tu zaznaczyć, że frekwencja w konsultacjach nie odgrywa roli, np. frekwencja w Radoszycach wynosiła zaledwie 1,86% ludności, w Klimontowie 2,00%, w Pruchniku 4,06%, a Łagowie 8,70%,
 • pozytywna opinia wojewody.

Należy jednak zauważyć że mimo biurokracji, która towarzyszy procesowi nadawania miejscowościom statusu miasta w Polsce, dyskurs ewaluacji rządowych jest zmienny, a kryteria są coraz rzadziej stricte przestrzegane:

Począwszy w 1980 r., kiedy status miejski odzyskał Połaniec, nastąpił powolny wzrost restytucji trwający przez lata 80. XX w. (8 miast w niniejszym zbiorze). Wzrost ten nasilił się wraz ze zmianą dyskursu, jaka nastąpiła po przemianach ustrojowych w latach 90. (17 miast), a następnie ustabilizował się w latach 2000. (6 miast). Po zaniżeniu kryterium demograficznego widać kolejne natężenie restytucji w omawianym zbiorze; już tylko w latach 2010–2016 restytucji doczekało się kolejne 10 miast, w tym 6 z ludnością poniżej 2000 mieszkańców (m.in. liczący ledwie ponad 1000 osób Urzędów). Śledząc dyskusje na lokalnych forach internetowych, owa nagła zmiana dyskursu (tzn. honorowanie wniosków praktycznie każdego małego miasta zdegradowanego powyżej tysiąca ludności o ile spotka się z pozytywnymi – często nieznacznie – konsultacjami lokalnymi) dociera skutecznie do władz gminnych oraz lokalnych stowarzyszeń historyczno-kulturowych. To z kolei sprawia, że możemy spodziewać się jeszcze większego nasilenia restytucji miast w najbliższych latach. (Dymitrow, 2015, p. 95[4])

Jest to szczególnie widoczne od wygranych w 2015 r. wyborów parlamentarnych przez PiS, którego pryncypia i założenia polityki historycznej zabiegają o przywrócenie tzw. sprawiedliwości dziejowej, w tym restytuowanie małych (nawet bardzo małych) miast zdegradowanych na skutek reformy carskiej z 1869–1870[5] (np. w przypadku liczącej zaledwie 500 mieszkańców Wiślicy, czy liczącego nieco powyzej 300 mieszkańców Opatowca).

Nadawanie miejscowościom statusu miasta jest postrzegane nie tylko jako element prestiżu i/lub sprawiedliwości historycznej, lecz także jako katalizator wyrównania przestrzennie niespójnego rozwoju społeczno-ekonomicznego i przez to poprawienie obsługi obszarów wiejskich. Niektóre województwa predestynują dlatego formalnie wiejskie choć wysoce zurbanizowane osiedla do roli przyszłych miast, jak np. w przypadku woj. lubelskiego, gdzie w 2000 wytypowano 20 miejscowości do uzyskania statusu miasta do 2030 roku, w tym 15 miast zdegradowanych (Adamów, Bełżec, Garbów, Janów Podlaski, Kurów, Łaszczów, Markuszów, Modliborzyce, Piszczac, Sławatycze, Urszulin, Urzędów, Wisznice, Wojsławice i Żółkiewka) i 5 wsi nie posiadających nigdy praw miejskich (Białopole, Dołhobyczów, Dorohusk, Krzywda i Werbkowice)[6]. Jak dotąd (2017) jedynie Łaszczów, Modliborzyce i Urzędów z tej grupy zostały umiastowione; umiastowiono natomiast też 4 inne miejscowości (Lubycza Królewska, Siedliszcze, Rejowiec i Józefów nad Wisłą).

Miejscowości pragnące uzyskać lub odzyskać status miasta[edytuj | edytuj kod]

Liczba ludności podana została dla miejscowości głównej; w praktyce w granicach wnioskowanego miasta czasami uwzględniane są także inne miejscowości (np. Skierbieszów zgodnie z wnioskiem z 2012 miał obejmować również trzy inne wsie).

Wnioski o nadanie statusu miasta rozpatrzone pozytywnie[edytuj | edytuj kod]

2004
Herb Miasto (2004) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL Dziwnów COA 1.svg Dziwnów T T (1945–1947) T (2970) T[97] T
POL Prószków COA.svg Prószków T T (1560–1742 i 1809–1850) T (2683) T[97] T
2005
Herb Miasto (2005) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL Olszyna COA.svg Olszyna T N[98] T (4717) T[97] T
2006
Herb Miasto (2006) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL Rzgów COA.svg Rzgów T T (1502–1870) T (3321) T (87%) T
POL Zakliczyn COA.svg Zakliczyn T T (1557–1934) N (1533) T (80%) T
2007
Herb Miasto (2007) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
Gmina daleszyce herb.svg Daleszyce T T (1570–1870) T (2923) T[97] T
POL Wojnicz COA.svg Wojnicz T T (1239–1934) T (3409) T[97] T
2008
Herb Miasto (2008) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL gmina Boguchwała COA.svg Boguchwała T T (1728–1772) T (5535) T (90%) T

1 stycznia 2008 odebrany został status miasta gminie miejskiej Szczawnica z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Szczawnica. Był to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

2009
Herb Miasto (2009) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL gmina Bobowa COA.svg Bobowa T T (1339–1934) T (3018) T (98%) T
POL gmina Brzostek COA.svg Brzostek T T (1367–1934) T (2596) T[97] T
POL gmina Krynki COA.svg Krynki T T (1509–1950) T (2667) T (75%) T
POL gmina Michałowo COA.svg Michałowo T N[99] T (3330) T (87%) T
POL Szczucin COA.svg Szczucin T T (1780–1934) T (4154) T (95%) T
2010[100][101]
Herb Miasto (2010) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL gmina Kołaczyce COA.svg Kołaczyce T T (1354–1919) N (1440)[102] T[97] T
POL Łaszczów COA new.svg Łaszczów T T (1549–1870) T (2268)[102] T (70%) T
POL gmina Przeclaw COA.svg Przecław T T (1471–1919) N (1601)[102] T (95%) T
POL Radłów COA.svg Radłów T N[103] T (2756)[102] T (92%) T
POL gmina Szepietowo COA.svg Szepietowo T N T (2334)[102] T (99%) T
POL gmina Tychowo COA.svg Tychowo T N T (2491)[102] T (90%) T
2011[104][105]
Herb Miasto (2011) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL Czyżew COA.svg Czyżew T T (1476–1870) T (2766)[106] T[107] T
POL Gościno COA.svg Gościno T N T (2394)[106] T (97,3%) T
POL gmina Nowe Brzesko COA.svg Nowe Brzesko T T (1279–1870) N (1632)[106] T (90%) T
POL gmina Pruchnik COA.svg Pruchnik T T (1370–1934) T (3709)[106] T (96%) T
POL gmina Wolbórz COA new.svg Wolbórz T T (1273–1870) T (2260)[106] T (85%) T

W 2012 nie było wniosków, rok później żaden wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie.

2014[108][109]
Herb Miasto (2014) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL Dobrzyca COA.svg Dobrzyca T T (1440–1934) T (3207)[110] T (91%) T (52,93%[111] i 35,74%[112])
POL gmina Modliborzyce COA.svg Modliborzyce T T (1642–1870) N (1400)[110] T T (59,62%[113])
POL gmina Mrozy COA.svg Mrozy T N T (3454)[110] T (99,9%) T (58,4%[114])
POL gmina Stepnica COA.svg Stepnica T N T (2266)[110] T (99,4%) T (53,5%[115])
POL gmina Zaklików COA.svg Zaklików T T (1565–1870) T (3039)[110] T (97,8%) T (90,0%[116])

1 stycznia 2014 odebrany został status miasta gminie miejskiej Czarna Woda z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Czarna Woda. Był to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

2015[117][118]
Herb Miasto (2015) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL gmina Chocz COA.svg Chocz T T (XIV – 1870) N (1812) T T (67,64%[119])
POL gmina Stopnica COA.svg Stopnica T T (1362–1870) N (1322) T T (98,31%[120])

Ponadto 1 stycznia 2015 odebrany został status miasta gminie miejskiej Władysławowo z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Władysławowo. Jest to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

2016[121][122]
Herb Miasto (2016) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL gmina Jaraczewo COA.svg Jaraczewo T T (1519–1934) N (1450)[110] T (85,0%) T (77,62%[123][124])
Lubycza Krolewska COA.svg Lubycza Królewska T T (1764–1784[125]) N (1932)[110] T (97,0%) T (68,44%[126])
POL Siedliszcze (gm Siedliszcze) COA.jpg Siedliszcze T T (1584–1821) N (1408)[110] T (94,6%) T (91,30%[127])
POL gmina Urzędów COA.svg Urzędów T T (1405–1870) N (1690)[110] T (65,0%) N (43,08%[128])

Ponadto z dniem 1 stycznia 2016 odebrano status miasta gminie miejskiej Pieszyce z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Pieszyce. Jest to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

2017[129][130]
Herb Miasto (2017) Miejska morfologia Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL gmina Mielno COA 1.svg Mielno T N T (4162[131]) T (100,0%) T (94,6%[132])
POL gmina Morawica COA.svg Morawica T N N (1576) T T (93,1%[133])
POL gmina Opatówek COA.svg Opatówek T T (1338–1870) T (4077) T T (68,44%[134])
POL Rejowiec COA.svg Rejowiec T T (1547–1870) T (2149) T (98,7%) T (87,9%[135])

Ponadto z dniem 1 stycznia 2017 został odebrany status miasta gminie miejskiej Jastarnia z równoczesnym nadaniem statusu miasta miejscowości Jastarnia. Jest to zabieg administracyjny związany ze zmianą rodzaju gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

2018[136] ([137])
Herb Miasto (2018) Miejski charakter Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL gmina Józefów nad Wisłą COA.svg Józefów nad Wisłą T T (1687–1870) N (964[138]) T (95,3%[139]) T (55,9%[140])
POL gmina Łagów (powiat kielecki) COA.svg Łagów T T (1375–1870) N (1634[138]) T[141] T (58,0%[142])
POL Otyń COA.svg Otyń T T (1325–1945) N (1542[143]) T (98,0%) T (77,6%[144])
POL gmina Radoszyce COA.svg Radoszyce T T (1370–1870) T (3231[145]) T (66,6%[146]) T (85,7%[147])
POL gmina Sanniki COA.svg Sanniki T N T (2084[138]) T[148] T (81,5%[149])
POL gmina Tułowice COA.svg Tułowice T N T (3858[150]) T[151] T (95,8%[152])
Gmina wislica herb.png Wiślica T T (1326–1870) N (503[153]) T (67,0[154]) T (97,0%[155])

W pierwszym projekcie rozporządzenia z 24 lipca w gronie przyszłych miast miał się znaleźć także Chełmiec. Jednak rzetelność przeprowadzonych w 2017 r. w gminie Chełmiec konsultacji społecznych została zakwestionowana, co spowodowało odroczenie nadania statusu miasta Chełmcowi o jeden rok, tzn. do 1 stycznia 2019[156]. 27 stycznia radni zdecydowali, że sprawa Chełmca trafi do Trybunału Konstytucyjnego[157].

2019[158][159] ([136][137][160])
Herb Miasto (2019) Miejski charakter Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL gmina Koszyce COA.svg Koszyce T T (1374–1870) N (786[161]) T T (64,72%[162])
POL gmina Lubowidz COA.png Lubowidz N/T T (1446–1660) N (1771[161]) T T (80,71%[163])
Gmina nowa slupia herb.svg Nowa Słupia T T (1351–1870) N (1375[161]) T T (91,82%[164])
Gmina nowy korczyn herb.png Nowy Korczyn T T (1258–1870) N (1031[138]) T T (82,42%[165])
Gmina olesnica sw herb.svg Oleśnica T T (1470–1870) N (1902[138]) T T (85,58%[166])
POL gmina Opatowiec COA.svg Opatowiec T T (1271–1870) N (338[138]) T T (94,45%[167])
POL Pacanów COA.png Pacanów T T (1265–1870) N (1118[138]) T T (89,19%[168])
Gmina pierzchnica herb.svg Pierzchnica T T (1370–1870) N (1059[169]) T T (93,66%[170])
POL gmina Szydłów COA.svg Szydłów T T (1329–1870) N (1111[161]) T T (81,97%[171])
POL gmina Wielbark COA.svg Wielbark T T (1723–1946) T (3065[161]) T (99,35%) T (69,03%[172])

W pierwszym projekcie rozporządzenia z 4 lipca 2018 negatywnie zaopiniowany Lubowidz nie miał się znaleźć w gronie przyszłych miast. Jednak 17 lipca 2018 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zajmowała się rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Resort spraw wewnętrznych i administracji wniósł zatem o poprawkę do rozporządzenia by w wśród miejscowości, które otrzymają status miasta, znalazł się także Lubowidz[173]. Pokierowano się kryteriami takimi jak: wysokie poparcie zarówno mieszkańców Lubowidza (80,7%) jak i pozostałej części gminy (84, 6%) przy bardzo wysokiej frekwencji w konsultacjach (ponad 60%); poparcie wojewody mazowieckiego; prawa miejskie od 1531 roku (a ponieważ był miastem prywatnym, stąd w zabudowie nie wykształcił się rynek); wyraźnie wykształcone centrum (urząd gminy, szkoła, kościół); zwarty obszar zurbanizowany[174]. Zgodnie z zarzutami w ostatecznej formie dokumentu znalazł się Lubowidz[158].

23 października 2018 MSWiA wydało projekt uzupełniający wydanego w lipcu b.r. rozporządzenia, według którego do grona miast od 1 stycznia 2019 zaliczono dodatkowe 4 miejscowości w woj. świętokrzyskim: Nowy Korczyn, Oleśnicę, Opatowiec i Pacanów[175].

12 grudnia 2018 MSWiA wydało projekt zmieniający rozporządzenie z 24 lipca 2017[136] przez usunięcie z listy przyszłych miast Chełmca, dodanego do niej rozporządzeniem z 30 grudnia 2017[156] a mającym wejść w życie 1 stycznia 2019 (a więc praktycznie unieważniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 30 grudnia 2017)[21]. Przyczyną zmiany zdania były: a) brak przeprowadzenia ponownych konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statusu miasta Chełmcowi, których pierwsza rendycja (w 2017) została zakwestionowana przez część radnych gminy jako nierzetelna, a co z kolei stało się powodem odroczenia nadania statusu miasta Chełmcowi o rok (z 1 stycznia 2018 na 1 stycznia 2019); b) kolejne pismo radnych gminy Chełmiec do MSWiA wnioskujące o uchylenie przepisów dotyczących nadania statusu miasta Chełmcowi z powodu nierzetelnych konsultacji w 2017; c) Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (II Wydział Karny) uchylił uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków wójta i przewodniczącego rady gminy Chełmiec w trakcie konsultacji społecznych oraz w sprawie poświadczenia nieprawdy przez tych samych co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentach dotyczących zarówno konsultacji jak i wniosku o nadanie statusu miasta. Żaden z konsultowanych resortów rządowych nie wniósł zastrzeżeń co do projektu rozporządzenia z 12 grudnia 2018. W ostatecznej wersji rozporządzenia korygującego, nadanie statusu miasta Chełmcowi zostało odroczone o kolejny rok, do 1 stycznia 2020[160].

2020[176][177] ([136][137][160][178])
Herb Miasto (2020) Miejski charakter Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL gmina Czerwińsk nad Wisłą COA.svg Czerwińsk nad Wisłą T T (1373–1870) N (1089[138]) T T (96,2%[179])
Gmina klimontow herb.svg Klimontów T T (1604–1870) T (2019[138]) T T (90,9%[180])
POL gmina Lututów COA.svg Lututów T T (1406–1720, 1843–1870) T (2235[138]) T T (70,4%[181])
POL gmina Piątek COA.svg Piątek T T (1339–1870) N (1740[138]) T T (88,1%[182])

12 grudnia 2018 MSWiA wydało projekt zmieniający rozporządzenie z 24 lipca 2017[136] przez usunięcie z listy przyszłych miast Chełmca, dodanego do niej rozporządzeniem z 30 grudnia 2017[156] a mającym wejść w życie 1 stycznia 2019 (a więc praktycznie unieważniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 30 grudnia 2017)[21]. W ostateczniej wersji rozporządzenia korygującego (z 27 grudnia 2018), nadanie statusu miasta Chełmcowi zostało odroczone o kolejny rok, do 1 stycznia 2020[160], by ostatecznie pod koniec 2019 r. zrezygnować z nadawania miejscowości praw miejskich[178].

2021[183]([184])[185]
Herb Miasto (2021) Miejski charakter Prawa miejskie dawniej Liczba ludności Ludność pozarolnicza Poparcie lokalne
POL Budzyń COA.svg Budzyń T T (1458–1934) T (4333[138]) T T (75,39%[186])
POL gmina Dubiecko COA alt.svg Dubiecko T T (1407–1934) N (871[138]) T T (96,84%[187])
POL gmina Goraj COA.svg Goraj T T (1405–1870) N (968[138]) T T (96,95%[188])
POL Kamieniec Ząbkowicki COA.svg Kamieniec Ząbkowicki T N/T (1945–1946[189]) T (4533[190]) T T (70,98%[191])
POL gmina Kamionka.svg Kamionka T T (1469–1870) N (1925[138]) T T (90,57%[192])
POL gmina Koźminek COA.svg Koźminek T T (1369–1870) N (1978[138]) T T (73,39%[193])
Coats of arms of None.svg Skarbimierz-Osiedle[194] N N T (2146[138]) T T (88,27%[195])
POL gmina Sochocin COA.svg Sochocin T T (1385–1870) N (1997[138]) T T (87,04%[196])
POL gmina Solec nad Wisłą COA.jpg Solec nad Wisłą T T (1370–1870) N (965[138]) T T (98,52%[197])
POL gmina Szreńsk COA.svg Szreńsk[194] T/N[198] T (1383–1870) N (1164[138]) N/T [199] N/T (56,33%[200])
POL Wiskitki COA.svg Wiskitki T T (1595–1870) N (1404[138]) T T (98,48%[201])
POL gmina Wodzisław COA.svg Wodzisław T T (1366–1870) N (1153[138]) T T (91,52%[202])
POL Wydminy COA.svg Wydminy[194] T N/T (1945[203]) T (2367[138]) T T (62,55%[204])

Wnioski o nadanie statusu miasta rozpatrzone negatywnie[edytuj | edytuj kod]

2003–2004

2004–2005

 • brak wniosków rozpatrzonych negatywnie

2005–2006[205]

 • POL Bnin COA.svg Bnin – sytuacja wynikająca z podziału miasta na dwa inne (na terenie tej samej gminy) byłaby pierwszą tego typu; Bnin jako miasto byłby jednostką pomocniczą gminy Kórnik, i tak reprezentowaną w stosunkach zewnętrznych przez władze Kórnika; proces urbanizacji polega na poszerzaniu granic miast, tak więc dzielenie ich nie jest racjonalne
 • POL Dobre COA.svg Dobre – mała liczba ludności; małe poparcie mieszkańców; mała liczba instytucji pełniących funkcje ponadlokalne o charakterze miastotwórczym; słabo rozwinięta infrastruktura techniczno-komunalna i społeczna; widoczna część zabudowy typu zagrodowej w obszarze zwartej zabudowy Dobrego

2006–2007[206]

 • POL gmina Biskupiec COA.svg Biskupiec – mała liczba ludności; małe poparcie mieszkańców; mała liczba instytucji pełniących funkcje ponadlokalne o charakterze miastotwórczym; znaczne rozproszenie zabudowy miejscowości; brak jednoznacznie wykształconego centrum
 • POL Bnin COA.svg Bnin – brak nowych argumentów merytorycznych od złożenia wniosku w 2005 roku oraz brak zaangażowania ludności lokalnej

2007–2008[207]

 • POL gmina Końskowola COA.svg Końskowola – zbyt szerokie określenie granic, małe poparcie ludności i negatywna opinia wojewody

2008–2009[208]

 • POL gmina Gardeja COA.svg Gardeja – mała liczba ludności
 • POL gmina Przeclaw COA.svg Przecław – mała liczba ludności i zbyt szerokie określenie granic
 • POL gmina Pszczew COA.svg Pszczew – mała liczba ludności i małe poparcie ludności

2009–2010[101]

 • POL gmina Wolbórz COA new.svg Wolbórz – zbyt szerokie określenie granic

2010–2011[105]

 • brak wniosków rozpatrzonych negatywnie

2011–2012[209]

 • brak wniosków (w ogóle)

2012–2013[210][211]

 • POL Bnin COA.svg Bnin – sytuacja wynikająca z podziału jednego miasta na dwa inne (na terenie tej samej gminy) byłaby precedensem; Bnin jako miasto byłby jednostką pomocniczą gminy Kórnik, i tak reprezentowaną w stosunkach zewnętrznych przez władze Kórnika; proces urbanizacji polega na poszerzaniu granic miast, tak więc dzielenie ich nie jest racjonalne, brak nowych argumentów w sprawie
 • POL gmina Skierbieszów COA.svg Skierbieszów – mała liczba ludności, rozproszenie zabudowy i brak jednoznacznie wykształconego centrum z miejskimi cechami funkcjonalno-przestrzennymi, negatywna opinia Wojewody Lubelskiego, nieprawidłowa dokumentacja
 • POL gmina Stopnica COA.svg Stopnica – mała liczba ludności
 • POL gmina Zaklików COA.svg Zaklików – zbyt szerokie określenie granic proponowanego miasta

2013–2014[109]

 • POL gmina Choceń COA.jpg Choceń – mała liczba ludności (1775), zbyt szerokie określenie granic proponowanego miasta, niemiarodajne konsultacje
 • Lubycza Krolewska COA.svg Lubycza Królewska – nieprawidłowości w dokumentacji geodezyjnej

2014–2015[118]

 • Lubycza Krolewska COA.svg Lubycza Królewska – w przypadku negatywnych rozstrzygnięć (jakim zakończyły się starania Lubyczy w 2013 roku), ponowne rozpatrzenie danych spraw może nastąpić w oparciu o wnioski sformułowane na nowo. Natomiast z nowej dokumentacji z 2014 roku nie wynika że ponownie została wszczęta procedura wynikająca z art. 4b ustawy o samorządzie gminnym

2015–2016[122][212]

 • brak wniosków rozpatrzonych negatywnie

2016–2017[129][130]

 • brak wniosków rozpatrzonych negatywnie

2017–2018[136][156][213]

 • POL Chełmiec COA.svg Chełmiec – zakwestionowanie rzetelności przeprowadzenia konsultacji społecznych, odroczenie decyzji do 2019 r.
 • POL Wydminy COA.svg Wydminy – nieprawidłowości w dokumentacji geodezyjnej, negatywna opinia wojewody (niestarannie przeprowadzone konsultacje lokalne, brak instytucji pełniących ponadlokalne funkcje miastotwórcze, brak dokumentacji w zakresie działań rozwojowych Wydmin)

2018–2019[214][215]

 • POL Chełmiec COA.svg Chełmiec – zakwestionowana rzetelność przeprowadzonych w 2017 roku konsultacji społecznych nie została wyjaśniona podczas 2018 roku. Brak przeprowadzenia kolejnych konsultacji, kolejne skargi części członków Rady Gminnej oraz tocząca się w sądzie sprawa niedopełnienia obowiązków przez włodarzy gminy zaskutkowały odroczeniem nadania statusu miasta Chełmcowi o kolejny rok, do 1 stycznia 2020[160].
 • Coats of arms of None.svg Skarbimierz-Osiedle – układ urbanistyczny miejscowości opiera się na zabudowie usługowej i przemysłowej, którego siatka osadnicza jest słabo rozwinięta w stosunku do tej zabudowy; brak jednoznacznie wyodrębnionego centrum; miejscowość nie posiadała praw miejskich.

2019–2020[177].

 • POL Chełmiec COA.svg Chełmiec – kontrowersje związane z konsultacjami społecznemi zaskutkowały dwukrotnym odroczeniem daty nadania Chełmcowi statusu miasta (z 2018 na 2019, i z 2019 na 2020) by ostatecznie pod koniec 2019 r. kompletnie zrezygnować z nadawania miejscowości praw miejskich[178].
 • Coats of arms of None.svg Skarbimierz-Osiedle – układ urbanistyczny miejscowości opiera się na zabudowie usługowej i przemysłowej, nie przypominający miasta i którego siatka osadnicza jest słabo rozwinięta w stosunku do tej zabudowy; brak jednoznacznie wyodrębnionego centrum; miejscowość nie posiadała praw miejskich; brak przeprowadzonych kolejnych konsultacji.

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2002)[edytuj | edytuj kod]

Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

 • Parzęczew – We wsi Parzęczew, przy frekwencji 58%: 65% (244) głosów było za, 24% (90) przeciw, a 11% (40) się wstrzymało. W gminie Parzęczew (bez Parzęczewa), przy frekwencji 49%: 75% (1259) głosów było za, 15% (258) przeciw, a 9% (153) się wstrzymało[216]. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów, który jednak został rozpatrzony negatywnie.

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2007)[edytuj | edytuj kod]

 • Ustka – Między 5 a 13 czerwca 2007 odbyły się w Ustce konsultacje w sprawie nadania miejscowości Ustka statusu miasta[217]. Powodem tego było podważenie historycznego faktu nadania Ustce praw miejskich przez Niemców 22 marca 1935. W związku z obchodami 70. rocznicy nadania praw miejskich, ustecki dziennikarz-historyk Marcin Barnowski odkrył, że Ustka praw miejskich nigdy nie otrzymała, a jej obecny status miejski jest wynikiem uzurpacji. Nie udało się znaleźć żadnego dokumentu potwierdzającego nadanie Ustce praw miejskich, a data 22 marca 1935 jest zaledwie datą wydania rozporządzenia do ustawy o ustroju gmin, na mocy którego każdy szef gminy obligatoryjnie stał się burmistrzem. Znaczy to, że zmieniła się tylko samorządowa tytulatura, a samo rozporządzenie nie przesądzało o decyzji o nadaniu praw miejskich. Ponadto wydany w 1938 roku wykaz miast Pomorza Środkowego, liczących poniżej 10 tysięcy mieszkańców, nie obejmował Ustki. Ustka nie występuje jako miasto w żadnym międzywojennym wykazie gmin (np. w Amtlisches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich z 1939), a jako miasto pojawia się po raz pierwszy w polskich powojennych źródłach GUS-owskich. Wydarzenie to stało się sensacją historyczną[218]. Pojawiły się propozycje wystąpienia z wnioskiem do premiera o nadanie Ustce praw miejskich. Jednakże, według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, takiej potrzeby nie ma, ponieważ w wielu wydanych po 1975 roku aktach prawnych[219] Ustka figuruje jako miasto[220]. Ostatecznie po przeprowadzonej analizie przepisów potwierdzono, że Ustka posiada prawa miejskie przynajmniej od 1 lipca 1976 roku. Przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do uznania, że równocześnie funkcjonowałyby dwie gminy o identycznym statucie prawnym gminy wiejskiej (a więc gmina wiejska i gmina pseudo-miejska), co jest niedopuszczalne. W oparciu o te ustalenia MSWiA stwierdziło, że władze Ustki o nadanie praw miejskich starać się nie muszą[221].

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2008)[edytuj | edytuj kod]

Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

 • Kaźmierz – konsultacje odbyły się w terminie od 1 września do 15 października 2008. We wsi Kaźmierz, przy frekwencji 51,4%: 35,5% (457) głosów było za, 58,2% (749) przeciw, a 6,2% (80) się wstrzymało. W gminie Kaźmierz, przy frekwencji 59,0%: 45,5% (1519) głosów było za, 46,8% (1561) przeciw, a 7,8% (259) się wstrzymało[222].

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2009)[edytuj | edytuj kod]

Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

 • Korczyna – W gminie Korczyna, przy frekwencji 35% (1676 z 4792 osób uprawnionych do głosowania): 29% (490) głosów było za, 71% (1174) przeciw[223]. W związku z tym zaniechano starania o odzyskanie statusu miasta.

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2013)[edytuj | edytuj kod]

Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

 • Choceń – We wsi Choceń, przy frekwencji 22%: 46,1% (147) głosów było za, 53% (169) przeciw[224]. Mimo to gmina wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów, który został rozpatrzony negatywnie.

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2015)[edytuj | edytuj kod]

Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się w:

 • Kamieniec Ząbkowicki – W konsultacjach wzięło w nich udział niecałe 10% uprawnionych mieszkańców, z których większość opowiedziała się za tym, by Kamieniec stał się miastem, składającym się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II[225]
 • Mielno – W terminie od 16 września do 15 października odbyły się konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Mielno statusu miasta oraz włączenia do jego granic miejscowości Unieście[226][227]
 • Radoszyce – 1 grudnia 2015 rozpoczęto działania w sprawie przywrócenia praw miejskich Radoszycom[228]
 • Siedliszcze – przy 90-procentowym poparciu siedliszczan w konsultacjach, Rada Gminy podjęła decyzję o wystąpienie z wnioskiem o nadanie miejscowości Siedliszcze statusu miasta[229]
 • Urzędów – 30 stycznia 2015, na podstawie wyników przeprowadzonych w 2014 roku konsultacji, Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Urzędów statusu miasta wraz z włączoną do granic miasta miejscowością Zakościelne[230]

1 stycznia 2016 miastami zostały: Jaraczewo, Lubycza Królewska, Siedliszcze i Urzędów[121].

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2016)[edytuj | edytuj kod]

Konsultacje lokalne w sprawie przywrócenia/nadania praw miejskich odbyły się lub miały się odbyć w trzynastu miejscowościach: Kamieńcu Ząbkowickim[231], Koźminku[232], Kurzętniku[233], Lanckoronie[53], Mielnie[234], Morawicy[235], Opatówku[236], Radoszycach[237], Rejowcu[238], Sokołach[239], Wiślicy[240], Wielbarku[241] i Wydminach[242]. Termin nadesłania wniosków do MSWiA upłynął 31 marca 2016. Do końca marca 2016 roku uchwały o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta podjęły rady gmin w: Mielnie, Morawicy, Opatówku i Rejowcu.

 • Kamieniec Ząbkowicki – mimo że większość głosujących opowiedziała się za przyznaniem statusu miasta w 2015 roku (455 głosów za, 150 przeciw, 72 wstrzymujących się, przy frekwencji 9,88%); większość radnych jest przeciwna;
 • Koźminek – większość mieszkańców opowiedziała się za pozostaniem przy statusie wsi (41% za statusem miasta, 51% przeciw, 8% bez zdania)[243];
 • Kurzętnik – rada gminy Kurzętnik jednogłośnie zagłosowała na „tak” dla miasta Kurzętnik[244]; konsultacje z mieszkańcami odbyły się w terminie od 5 do 22 marca; przeciwnych zmianie statusu Kurzętnika było 51,83% głosujących, choć „za” swój głos oddało 39,95% mieszkańców; ostatecznie starania o odzyskanie praw miejskich nie będą podejmowane[245];
 • Lanckorona – konsultacje w całej gminie Lanckorona odbyły się 26 czerwca. W głosowaniu wzięło udział 375 osób, czyli 7% z ponad 4000 uprawnionych. Za przywróceniem praw miejskich opowiedziało się 108 osób (28,8%), przeciwko było 238 osób (63,5%) a 29 osób wstrzymało się (7,7%). Mimo negatywnych wyników i niskiej frekwencji, Rada Gminy miała na lipcowej sesji przegłosować uchwałę, która zezwoliłaby na wystąpienie do rządu z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich dla Lanckorony, co jednak nie nastąpiło[246]. Pierwszym krokiem do uzyskania statusu miasta może być nadanie nazw ulicom w Lanckoronie, co nastąpiło zgodnie z uchwałą XIX/162/16;
 • Mielno – na 4150 uprawnionych, w konsultacjach wzięło udział 636 osób (z czego 575 ankiet było ważnych); za nadaniem statusu miasta oddano 534 głosy, przeciwko – 31, a 10 osób wstrzymało się od głosu;
 • Morawica – mieszkańcy opowiedzieli się za nadaniem miejscowości gminnej statusu miasta; w konsultacjach udział wzięły 3864 osoby (31,59% uprawnionych), z czego 79% było za, niespełna 15% przeciw, a 6% wstrzymało się[247];
 • Opatówek – głosowało 3705 osób: za było 1955, przeciwko 1475, a wstrzymało się 267 osób;
 • Radoszyce – konsultacje w poszczególnych miejscowościach gminy Radoszyce odbyły się w terminie od 7 kwietnia do 4 czerwca 2016[248]. 93% biorących udział w konsultacjach (co stanowiło około 10% uprawnionych do głosowania). Uchwałą XX/115/2016 Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie Radoszycom praw miejskich do wojewody świętokrzyskiego, a następnie do MSWiA. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki wskaźnik miejskości Radoszyc[249], Radoszyce z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie miastem 1 stycznia 2018[250];
 • Rejowiec – w konsultacjach wzięło udział 69,41% uprawnionych (3755 osób z 5410); 89,8% opowiedziało się za nadaniem statusu miasta, przeciwko było 6,71%, a 3,49% nie miało zdania;
 • Sokoły - konsultacje, poprzedzone ogólnym zebraniem gminnym (20 listopada 2016)[74], miały zostać przeprowadzone do 31 grudnia 2016 r., a ogłoszenie wyników miało nastąpić w terminie miesiąca od ich zakończenia[251]. Ponieważ większość mieszkańców Sokół i sąsiednich miejscowości podczas konsultacji byli przeciwni nadaniu praw miejskich miejscowości Sokoły, konsultacje w tej sprawie w pozostałych miejscowościach nie były przeprowadzane[252].
 • Wiślica – konsultacje społeczne przeprowadzone zostały od 7 listopada do 16 grudnia 2016[253]. Z 4784 uprawnionych do głosowania w referendum udział wzięło 2830 osób (59%), z czego głosów „za” było 2490 (88%), przeciw - 154 (5%), a wstrzymało się 186 głosujących (7%). W samej Wiślicy uprawnionych były 424 osoby, z czego w referendum uczestniczyły 302 (71%). 293 osoby chcą mieszkać w mieście (97% głosujących), 7 osób jest przeciwnego zdania, a 2 osoby nie miały zdania. Mała liczba mieszkańców (niespełna 600) może być najpoważniejszą przeszkodą w odzyskaniu statusu miasta (gdyby ewentualny wniosek spotkał się z pozytywną opinią Rady Ministrów Wiślica stałaby się najmniejszym miastem w Polsce, i przez to precedensem dla innych zdegradowanych miast, których liczba mieszkańców nie przekracza 1000);
 • Wielbark – z wnioskiem o rozpoczęcie konsultacji w tej sprawie wystąpiło Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej; podpisało go 166 mieszkańców[254]. 14 grudnia 2016 w Urzędzie Gminy Wielbark odbyło się wspólne posiedzenie komisji odnośnie do przywrócenia praw miejskich Wielbarkowi[255]
 • Wydminy – mimo przewagi głosów na „tak” – 906 głosów (na „nie” – 610 głosów przy 127 wstrzymujących się) zadecydowano, że z uwagi na niską frekwencję (30,3%), konsultacje społeczne z mieszkańcami w przedmiotowej sprawie będą przeprowadzone ponownie. W październiku 2016 przeprowadzono kolejne konsultacje[256], o jeszcze niższym zainteresowaniu; frekwencja w całej gminie wyniosła 7,67%, a w samym sołectwie Wydminy – zaledwie 3,33%[257].

1 stycznia 2017 miastami zostały: Mielno, Morawica, Opatówek i Rejowiec[130].

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2017)[edytuj | edytuj kod]

W 2017 roku konsultacje społeczne w sprawie praw miejskich zostały przeprowadzone w Chełmcu[258], Józefowie nad Wisłą[259][260], Koszycach[261], Łagowie[262], Nowej Słupi[263], Nowym Korczynie[264], Otyniu[265], Pierzchnicy[266], Rakowie[67], Sannikach[267], Skarbimierzu-Osiedlu[70], Szydłowie[268], Tułowicach[269], Wielbarku[270] i Wydminach[271]

 • Chełmiec – Rada Gminy w Chełmcu uchwałą XXI/405/2016, w oparciu o wcześniej przeprowadzone konsultacje, wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec. 21 lutego 2017 wniosek o zmianę statusu miejscowości Chełmiec został podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy Chełmiec Józefa Zygmunta[272][273]. W grudniu 2017, już po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie nadania m.in. Chełmcowi statusu miasta, chełmieccy radni zakwestionowali rzetelność przeprowadzenia konsultacji społecznych, po czym powstała awantura w Chełmcu[274]/ Na skutek interwencji radnych Rada Ministrów zmieniła zdanie, publikując 6 grudnia projekt zmieniający rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. Zmiana została sformułowana jako odroczenie nadania statusu miasta Chełmcowi o jeden rok (tzn. 1 stycznia 2019), co z kolei pozwoli wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę zasadności tej regulacji, w tym rzetelne skonsultowanie jej z mieszkańcami[275][276][277]. Odroczenie daty zatwierdzono Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017[156]
 • Józefów nad Wisłą – konsultacje społeczne dotyczących przywrócenia praw miejskich Józefowa nad Wisłą odbyły się w terminie od 24 lutego do 5 marca 2017[278] W Józefowie nad Wisłą na 773 osoby uprawnione do głosowania, w konsultacjach udział wzięło 111 osób (14,36%). 62 osoby głosowały „za” (55,86%), 42 - „przeciw” (37,84%), 6 wstrzymało się, a jeden głos był nieważny. W pozostałych sołectwach gminy na 4787 uprawnionych do głosowania, wypełniono 460 kart (9,61%). Z tej liczby 399 było głosów „za” (86,74%), 44 „przeciw” (9,56%), 16 wstrzymało się (3,48%), a jeden głos był nieważny[279]. Konsultacje spotkały się ze sprzeciwem części mieszkańców twierdzących, że nie zostały przeprowadzone poprawnie, m.in. zostały zakończone przedwcześnie, a zbieranie głosów odbyło się częściowo przez „obwożenie” niezaplombowanej urny między mieszkańcami. Mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego referendum w sprawie statusu miasta, które zostało odrzucone, a co z kolei zaowocowało zbiórką podpisów w sprawie odwołania wójta i rady gminy[280]. Kwestia nadania statusu miasta była również przedmiotem interpelacji poselskiej pos. Jakuba Kuleszy, który wystąpił do MSWiA w imieniu niezadowolonych mieszkańców Józefowa nad Wisłą[281]. Na skutek interwencji mieszkańców Rada Ministrów zmieniła zdanie, publikując 6 grudnia projekt zmieniający rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. Zmiana została sformułowana jako odroczenie nadania statusu miasta Józefowowi nad Wisłą o jeden rok (tzn. 1 stycznia 2019), co z kolei pozwoli wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę zasadności tej regulacji, w tym rzetelne skonsultowanie jej z mieszkańcami[275][275][282]. Jednak podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w MSWiA 14 grudnia 2017, biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań proceduralnych oraz negatywną opinię KWRiST w stosunku do projektu rozporządzenia, MSWiA podjęło decyzję, aby regulacja dotycząca nadania statusu miasta miejscowości Józefów nad Wisłą weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018, czyli bez zmian[283][284].
 • Klimontów – pod koniec grudnia 2017 roku radni gminni w Klimontowie podjęli intencyjną uchwałę w sprawie nadania praw miejskich dla miejscowości Klimontów[285][286]
 • Koszyce – 1 grudnia 2017 Rada Gminy Koszyce uchwałą XVII/159/2017 postanowiła przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Koszyce w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Koszyce statusu miasta[261]. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 20.12.2017r. do 30.01.2018 r.
 • Łagów – w oparciu o wcześniej (w 2008 r.) przeprowadzone konsultacje Rada Gminy w Łagowie uchwałą XXXV/306/17 złożyła wniosek o nadanie statusu miasta[262].
 • Nowa Słupia - Uchwałą XLII/72/17 Rada Gminy postanowiła o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie nadania statusu miasta w terminie 1.01-28.02.2018 r.[263]
 • Nowy Korczyn - w efekcie rozmów i spotkań z mieszkańcami Nowy Korczyn, którzy wstępnie przychylnie odnieśli się do planów samorządu, w ciągu roku miały zostać przeprowadzone formalne konsultacje[264], do czego ostatecznie nie doszło
 • Otyń – zebranie z mieszkańcami wsi Otyń w sprawie przywrócenia miejscowości Otyń statusu miasta odbyło się 27 lutego 2017, a w pozostałych miejscowościach gminy Otyń do 6 marca 2017[287]. Spośród 339 osób, które oddały głos w konsultacjach 271 osób było za, a 35 przeciw nadaniu Otyniowi statusu miasta. Uchwałą XXXVII.31.2017 z 30 marca 2017 Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem o nadanie statusu miasta[288].
 • Pierzchnica - przeprowadzenie konsultacji zaplanowano w dniach od 1 maja do 30 czerwca 2017 r.[266]. W konsultacjach wzięły udział 1933 osoby tj. 51,4% dorosłych mieszkańców gminy. Za przywróceniem praw miejskich Pierzchnicy opowiedziały się 1772 osoby tj. 91,7% głosujących, przeciw było 76 osób (3,9%), a wstrzymało się od głosu 85 osób (4,4%). W samej Pierzchnicy frekwencja w konsultacjach wyniosła 64,5% (552 osoby). Za przywróceniem praw miejskich było 93,7% (517 osób), przeciw było 2,7% (15 osób), a wstrzymało się 3,6% (20 osób). Uchwałą XXVI/72/17 Rada Gminy wystąpiła o nadanie Pierzchnicy statusu miasta[289].
 • Raków - 25 czerwca 2017 podczas uroczystości 450. rocznicy lokacji Rakowa, senator Krzysztof Słoń zaopiniował że warto starać się o przywrócenie praw miejskich, zarówno jako atut gospodarczo-rozwojowy jak i element sprawiedliwości dziejowej[67].
 • Sanniki – W konsultacjach udział wzięło 56,3% uprawnionych (2869 osób z 5095 uprawnionych). Za nadaniem statusu miasta opowiedziało się 2145 osób (74,7% głosujących), a przeciwnych było 394 głosujących (13,7%). 330 osób wstrzymało się od głosu. W Sannikach spośród 1695 uprawnionych głos oddało 1040 osób (61,3%), z czego: oddano 848 głosów za (81,5%), 46 przeciw, a 146 wstrzymało się od wyrażenia opinii[290]. Brak informacji o formalnym złożeniu wniosku.
 • Skarbimierz-Osiedle - przeprowadzenie konsultacji zaplanowano w terminie 6.11.2017-8.01.2018r[70].
 • Szydłów – przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statusu miasta odbyły się w terminie od 15 maja do 31 lipca 2017 r.[291]. 79,36% mieszkańców gminy Szydłów opowiedziało się za przywróceniem praw miejskich Szydłowowi przy frekwencji 54,88% (w tym 81,97% mieszkańców Szydłowa przy frekwencji 61,41%)[292]. 23 listopada 2017 postanowiono wystąpić z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Szydłów[293].
 • Tułowice – w gminie Tułowice udział w konsultacjach wzięło 1851 osób. Z tej liczby: 95,57% osób zagłosowało „za”. 3,57% - „przeciw” a 0,87% mieszkańców wstrzymało się od głosu. W samych Tułowicach oddano 70,39% głosów. Na mocy uchwały XXXIII/179/17 Rada Gminy Tułowice złożyła wniosek o nadanie statusu miasta[294].
 • Wielbark - konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 20-25 i 29 września 2017 r.[295] W konsultacjach udział wzięło 2735 osób (52,64% uprawnionych), z czego 2027 osób było za (74,11%), 559 przeciw (20,44%), 141 wstrzymało się, a 11 głosów było nieważnych. W Wielbarku uczestniczyło 1098 osób (46,47% uprawnionych), z czego: „za” oddano 758 głosów (69,03%), „przeciw” było 280 (25,5%), a 59 wstrzymało się (3,7%)[296]
 • Wydminy – 28 marca 2017 Rada Gminy Wydminy pozytywnie zaopiniowała starania w sprawie nadania statusu miasta Wydminom, uchwalając (Uchwała XXXI/218/2017) postanowienie e wystąpieniu do MSWiA z odpowiednim wnioskiem, co nastąpiło 30 marca 2017[297]. Wojewoda warmińsko-mazurski negatywnie zaopiniował wniosek Rady Gminy o nadaniu wsi praw miejskich, powołując się na nieprawidłowo przeprowadzone konsultacje społeczne, choć w ocenie wójta, wszystkie formalności w tej sprawie zostały spełnione[271].

Czas składania wniosków minął w marcu 2017 roku, aby uzyskać status miasta 1 stycznia 2018. Starania o nadanie/przywrócenie statusu miasta (także na podstawie pozytywnych wyników konsultacji z 2016 roku) podjęło w tym celu dziewięć miejscowości: Chełmiec[272], Józefów nad Wisłą[298], Łagów[299] Otyń[288][300], Radoszyce[301], Sanniki[213], Tułowice[294], Wiślica[302] i Wydminy[297].

Rada Ministrów rozporządzeniem z 24 lipca 2017 wstępnie zarządziła o nadaniu statusu miasta ośmiu z nich; jedynie wniosek Wydmin został odrzucony[213]. Na początku grudnia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. zostało podważone. Mieszkańcy Józefowa i chełmieccy radni zakwestionowali rzetelność przeprowadzenia konsultacji społecznych, co przyczyniło się do lokalnych awantur w Józefowie i Chełmcu (vide powyżej). Na skutek tych interwencji Rada Ministrów zmieniła zdanie, publikując 6 grudnia projekt zmieniający rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r. Zmiana polegać miała na odroczeniu nadania statusu miasta obu miejscowościom o rok (tzn. 1 stycznia 2019), co z kolei miałoby pozwolić wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę zasadności tej regulacji, w tym rzetelne skonsultowanie jej z mieszkańcami[275][303]. Jednak podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 14 grudnia 2017, MSWiA podjęło decyzję, aby wykreślić Józefów nad Wisłą z projektu regulacyjnego[283][284]. Tak więc odroczenie daty dotyczyć będzie już tylko samego Chełmca, co zostało zatwierdzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017[156]. W związku z powyższymi interwencjami, z dniem 1 styczniem 2018, w Polsce powstanie siedem nowych miast, a losy Chełmca zostaną ponownie rozpatrzone.

Pozytywne zaopiniowanie wniosku Wiślicy oznacza, że 1 stycznia 2018 Wiślica stała się najmniejszym miastem Polski z 503 mieszkańcami, wypierając dotychczasowe Wyśmierzyce (920 mieszkańców w 2016 roku) o 45%. Również pozytywne zaopiniowanie wniosku Józefowa nad Wisłą utworzyło kolejne (piąte) miasto w Polsce poniżej tysiąca ludności (oprócz Wyśmierzyc do tej grupy należą obecnie także Działoszyce i Suraż)[136].

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2018)[edytuj | edytuj kod]

 • Bogoria – Rada Gminy Bogoria przyjęła 15 maja 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu "upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego"[15] (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Bogorii, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami[304]. Brak informacji czy odpowiednie konsultacje zostały przeprowadzone w gminie Bogoria.
 • Cegłów – kwestia odzyskania praw miejskich jest obecnie rozważana przez władze gminy Cegłów[20]
 • Chełmiec – w 2018 r. zostanie sprawdzona rzetelność przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych, co spowodowało odroczenie nadania statusu miasta Chełmcowi o jeden rok (tzn. do 1 stycznia 2019)[156]. 27 stycznia radni zdecydowali, że sprawa Chełmca trafi do Trybunału Konstytucyjnego[157]. Sprawa rzekomo źle przeprowadzonych konsultacji została rozpatrywana w prokuraturze, a żaden właściwy organ nie wydał negatywnej opinii na temat tych konsultacji. W związku z tym, podczas sesji gminnego samorządu 26 czerwca 2018 radni podjęli decyzję o podtrzymaniu w całości wniosku i opinii lokalnego samorządu w sprawie przekształcenia wsi w miasto. Oznacza to też, że nowe konsultacje nie będą przeprowadzane. Ostatecznie trzynastu radnych poparło wniosek, a ośmiu zagłosowało przeciw, przez co uchwała została przyjęta[305]. 12 grudnia 2018 MSWiA wydało projekt zmieniający rozporządzenie z 24 lipca 2017[136] przez usunięcie z listy przyszłych miast Chełmca, dodanego do niej rozporządzeniem z 30 grudnia 2017[156] a mającym wejść w życie 1 stycznia 2019 (a więc praktycznie unieważniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 30 grudnia 2017)[21]. Przyczyną zmiany zdania były: a) brak przeprowadzenia ponownych konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statusu miasta Chełmcowi, których pierwsza rendycja (w 2017) została zakwestionowana przez część radnych gminy jako nierzetelna, a co z kolei stało się powodem odroczenia nadania statusu miasta Chełmcowi o rok (z 1 stycznia 2018 na 1 stycznia 2019); b) kolejne pismo radnych gminy Chełmiec do MSWiA wnioskujące o uchylenie przepisów dotyczących nadania statusu miasta Chełmcowi z powodu nierzetelnych konsultacji w 2017; c) Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (II Wydział Karny) uchylił uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków wójta i przewodniczącego rady gminy Chełmiec w trakcie konsultacji społecznych oraz w sprawie poświadczenia nieprawdy przez tych samych co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentach dotyczących zarówno konsultacji jak i wniosku o nadanie statusu miasta. Żaden z konsultowanych resortów rządowych nie wniósł zastrzeżeń co do projektu rozporządzenia z 12 grudnia 2018. W ostatecznej wersji rozporządzenia korygującego, nadanie statusu miasta Chełmcowi zostało odroczone o kolejny rok, do 1 stycznia 2020[160].
 • Dobrzeń Wielki – po nadaniu pobliskim Tułowicom praw miejskich oraz w obawie przed włączeniem do Opola wójt Henryk Wróbel zapowiedział, że pomysł nadania Dobrzeniowi Wielkiemu praw miejskich przedstawi radnym oraz mieszkańcom gminy[27][28].
 • Goraj – 21 listopada 2018 podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Goraj, wójt Antoni Łukasik nakreślił w ramach planu działania na przyszłą kadencję "przeprowadzenie konsultacji społecznych i w przypadku ich pozytywnego rozstrzygnięcia podjęcie działań zmierzających do odzyskania praw miejskich dla Goraja"[35].
 • Iwaniska – 23 lipca 2018 wójt gminy Iwaniska, Marek Staniek, oświadczył, że za kilka lat Iwaniska będą pretendowały do tego, aby odzyskać prawa miejskie[306].
 • Kazimierz Biskupi – 5 czerwca 2018 wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski zapowiedział konsultacje społeczne w sprawie odzyskania przez Kazimierz Biskupi praw miejskich[41].
 • Klimontów – w terminie od 5 kwietnia do 30 czerwca 2018 zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Klimontów[285][286][307]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Klimontów (frekwencja 5,0% = 341 osób): za 78,3%, przeciw 17,6%; wstrzymało się 4,1%; b) miejscowość Klimontów (frekwencja 2,0% = 33 osoby): za 90,9%, przeciw 9,1%; wstrzymało się 0,0%; gmina Klimontów bez miejscowości Klimontów (frekwencja 5,9% = 308 osób): za 76,9%, przeciw 18,5%; wstrzymało się 4,5%[308]. Mimo ekstremalnie niskiego zainteresowania mieszkańców – w gminie zagłosowało zaledwie 5% a w Klimontowie 2% upoważnionych – 17 października 2018 odbędzie się LVII sesja Rady Gminy, w porządku której podjęta zostanie uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA o nadanie miejscowości Klimontów statusu miasta[309]
 • Koszyce – konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 20 grudnia 2017 do 30 stycznia 2018[261]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Koszyce (frekwencja 68,8% = 3180 osób): za 73%, przeciw 21%; wstrzymało się 6%; b) miejscowość Koszyce (frekwencja 59,9% = 411 osób): za 64,7%, przeciw 25,8%; wstrzymało się 9,5%; gmina Koszyce bez miejscowości Koszyce (frekwencja 70% = 2769 osób): za 73,7%, przeciw 20,4%; wstrzymało się 5,9%[310]. Tadeusz Polak, pełnomocnik do spraw konsultacji, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na podjętą uchwałę Rady Gminy Koszyce Nr XVII/159/2017 z 1 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji jako naruszającą przepisy prawa, wnosząc o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały[311]. Skarga ta została odrzucona przez sąd administracyjny[312].
 • Koźminek – mimo nieudanych konsultacji lokalnych w 2016 roku, wójt gminy Koźminek, Zenon Kiczka, namawiał na uroczystym spotkaniu 11 lutego 2018 do starania się o odzyskanie praw miejskich utraconych w XIX wieku za sprawą rosyjskich zaborców. Podkreślał, że Koźminek, wbrew ogólnoeuropejskim trendom cywilizacyjnym, zwiększa swoją populację. Zaprezentował też mieszkańcom Koźminka szereg korzyści wynikających z bycia miastem, zachęcając do działań na rzecz uzyskania praw miejskich[313].
 • Lubowidz – 16 stycznia 2018 radni podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta Lubowidzowi[314]; konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 15 lutego do 15 marca 2018; do granic administracyjnych ewentualnego miasta planowane jest włączenie Galumina, Pątek oraz Dziw[315]. Uchwałą 306/LV/2018 z dnia 28.03.2018 r. Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem o nadanie Lubowidzowi statusu miasta[316].
 • Nowe Miasto – 13 sierpnia 2018 wójt gminy Nowe Miasto wypowiedział się o działaniach, które w dalszej perspektywie mogą umożliwić przywrócenie praw miejskich Nowemu Miastu, które straciło po Powstaniu Styczniowym. Zaznaczył jednak, że w niektórych sferach jako wieś Nowe Miasto może liczyć na dodatkowe środki i bilans korzyści należy rozpatrzyć[317].
 • Nowa Słupia – konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 1 stycznia do 28 lutego 2018[263][286]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Nowa Słupia (frekwencja 6,73% = 523 osoby): za 94,58% (523 osoby), przeciw 4,34% (24 osoby); wstrzymało się 1,08% (6 osób); b) miejscowość Nowa Słupia (frekwencja 9,42% = 110 osób): za 91,82% (101 osób), przeciw 8,18% (9 osób); wstrzymało się 0% (0 osób)[318]. Uchwałą XLIX/25/18 z dnia 7 marca 2018 Rada Gminy złożyła wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości Nowa Słupia[319]. Jeśli decyzja Prezesa Rady Ministrów będzie pozytywna, od 1 stycznia 2019 roku Nowa Słupia po 150 latach znów stanie się miastem[320].
 • Nowy Korczyn - W efekcie rozmów i spotkań z mieszkańcami Nowy Korczyn, którzy wstępnie przychylnie odnieśli się do planów samorządu, w ciągu roku miały zostać przeprowadzone formalne konsultacje[264][286][321][322]. Rada Gminy Nowy Korczyn przyjęła 26 lutego 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu "upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego"[323] (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Nowemu Korczynowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami[304]. Konsultacje odbyły się w terminie od 9 lipca do 10 sierpnia 2018[324]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Nowy Korczyn (frekwencja 23,1% = 1173 osoby): za 84,5%, przeciw 9,8%; wstrzymało się 5,4%; b) miejscowość Nowy Korczyn (frekwencja 25,9% = 213 osób): za 80,3%, przeciw 13,6%; wstrzymało się 6,1%; gmina Nowy Korczyn bez miejscowości Nowy Korczyn (frekwencja 21,9% = 960 osób): za 88,6%, przeciw 9,2%; wstrzymało się 5,4%[325][326]. Licząc na odzyskanie praw miejskich „skróconą” ścieżką legislacyjną (patrz niżej), tzn. 1 stycznia 2019, wójt Nowego Korczyna złożył 31 sierpnia 2018 wniosek w MSWiA[327].
 • Oleśnica – Rada Gminy Oleśnica przyjęła 27 lipca 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu "upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego"[328] (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Oleśnicy, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami[304]. Stanowisko przekazano premierowi Mateuszowi Morawieckiemu[329] a 13 września 2018 wydano odpowiednią uchwałę odnośnie do konsultacji społecznych[330]. Konsultacje odbyły się w terminie od 28 września do 3 października 2018 a wyniki prezentują się następująco: a) gmina Oleśnica (frekwencja 41,14% = 1335 osób): za 79,40% (1060 osób), przeciw 13,86% (185 osób); wstrzymało się 6,74% (90 osób); b) miejscowość Oleśnica (frekwencja 40,09% = 617 osób): za 85,57% (528 osób), przeciw 10,05% (62 osób); wstrzymało się 4,38% (27 osób); gmina Oleśnica bez miejscowości Oleśnica (frekwencja 42,09% = 718 osób): za 74,09% (532 osób), przeciw 17,13% (123 osoby); wstrzymało się 8,78% (63 osoby)[331]. W związku z powyższym Rada Gminy Oleśnica podjęła 4 października 2018 uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania liczącej 1853 mieszkańców Oleśnicy praw miejskich[331].
 • Opatowiec – Rada Gminy Opatowiec przyjęła 28 marca 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu "upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego"[332] (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Opatowcowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami[304]. 21 czerwca 2018 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia procedury związanej z nadaniem Opatowcowi statusu miasta[333] a konsultacje społeczne odbyły się w terminie od 16 do 25 lipca 2018[334]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Opatowiec (frekwencja 55,80% = 1645 osób): za 89,24%, przeciw 4,92%; wstrzymało się 5,84%; b) miejscowość Opatowiec (frekwencja 67,96% = 193 osób): za 98,45%, przeciw 1,04%; wstrzymało się 0,52%; gmina Opatowiec bez miejscowości Opatowiec (frekwencja 54,50% = 1452 osób): za 88,02%, przeciw 5,44%; wstrzymało się 6,54%[335] Gdyby Opatowiec otrzymał status miasta stałby się najmniejszym miastem Polski (ma 320 mieszkańców), wypierając Wiślicę, która status ten uzyskała 1 stycznia 2018 licząc 500 mieszkańców[336][337]. 16 sierpnia wniosek został przesłany do MSWiA[338]. Podczas wizyty posła Michała Cieślaka w Opatowcu 20 września poruszony był temat przywrócenia praw miejskich dla Opatowca. Poseł wskazał, że procedura została już zakończona, cała dokumentacja znajduje się u Prezesa Rady Ministrów, a według ostatnich informacji z MSWiA wynika, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo uroczystego dokonania tego aktu w 100-lecie odzyskania niepodległości z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019[339].
 • Pacanów – 9 lutego 2018, podczas sesji Rady Gminy Pacanów, radni podjęli uchwałę w której upoważnili wójta do rozpoczęcia starań o odzyskanie praw miejskich. Rada Gminy Pacanów przyjęła 23 marca 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu "upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego"[340] (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Pacanowowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami[304]. Konsultacje zostały ogłoszone na od 8 do 25 marca 2018[341]; termin ten przedłużono później do 8 kwietnia 2018[342]. Wyniki prezentują się następująco, przy frekwencji 34,2% (zagłosowało 2167 osób spośród 6339 uprawnionych): za 85,9% (1861 osób), przeciw 5,2% (112 osób); wstrzymało się 8,9% (194 osoby)[343]. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pierwszy możliwy termin, by Pacanów został miastem w normalnym trybie to 1 stycznia 2020 roku[344][345], a „skróconą” ścieżką legislacyjną już 1 stycznia 2019[327].
 • Pierzchnica – na podstawie pozytywnych konsultacji przeprowadzonych w 2017 roku postanowiono wystąpić w 2018 roku z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Pierzchnica[346].
 • Skarbimierz-Osiedle – konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 6 listopada 2017 do 8 stycznia 2018[70]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Skarbimierz (frekwencja 67% = 4194 osoby): za 94% (3945 osób), przeciw 4% (172 osoby); wstrzymało się 2% (72 osoby); głosy nieważne 0% (5 osób); b) miejscowość Skarbimierz-Osiedle (frekwencja 61% = 1049 osób): za 95% (1001 osób), przeciw 3% (34 osoby); wstrzymało się 1% (13 osób); głosy nieważne 0% (1 osoba)[347][348]) opowiedziało się za nadaniem Skarbimierzowi-Osiedlu praw miejskich. Do końca marca 2018 stosowny wniosek w tej sprawie zostanie złożony do MSWiA[349]. Wniosek Rady Gminy został negatywnie zaopiniowany przez Wojewodę Opolskiego[347], wskazującego m.in. na niską liczbę ludności i brak cech miasta[350].
 • Sobków – Rada Gminy Sobków przyjęła 28 marca 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu "upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego"[73] (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Sobkowowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami[304]. Brak informacji czy odpowiednie konsultacje zostały przeprowadzone w gminie Sobków.
 • Szydłów – na podstawie pozytywnych konsultacji przeprowadzonych w 2017 roku postanowiono wystąpić w 2018 roku z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Szydłów[293].
 • Wielbark – na podstawie pozytywnych konsultacji przeprowadzonych w 2017 roku, postanowiono wystąpić w 2018 roku z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Wielbark[296]. Wniosek został przekazany w marcu do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, za pośrednictwem którego trafi do MSWiA[351].
 • Wodzisław – Rada Gminy Wodzisław przyjęła 26 kwietnia 2018 uchwałę (w formie apelu) w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apel ten zakłada pominięcie wszystkich obowiązujących w tym względzie procedur w celu "upamiętnienia bohaterskiej walki polskich powstańców, zadośćuczynienie dotychczas wyrządzonym krzywdom oraz uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez państwo polskie niepodległości i 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego"[92] (patrz: Status miasta w trybie fast track, poniżej). Apel trafił do MSWiA, w związku z czym minister podjął decyzję o wszczęciu procedury odnośnie do nadania statusu miasta Wodzisławowi, występując do Rady Gminy o przedstawienie opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami[304]. Brak informacji czy odpowiednie konsultacje zostały przeprowadzone w gminie Wodzisław.
 • Wojsławice – w związku z licznymi przemianami infrastrukturalnymi w miejscowości (m.in. budową ratusza i rewitalizacją rynku) wyłoniła się myśl przywrócenia praw miejskich Wojsławicom. Według wójta Henryka Gołębiowskego, najpierw nadrabiamy zaległości w infrastrukturze, zabiegamy i tworzymy podmioty ponadgminne, przeprowadzamy konsultacje z mieszkańcami, a później staramy się o status miasta dla Wojsławic. Wójt planuje, że konsultacje społeczne odbędą się najwcześniej w 2019 roku aby najpóźniej z początkiem 2021 roku Wojsławice stały się miastem. Jeżeli uda się rok wcześniej, odzyskanie praw miejskich miałoby miejsce w 580. rocznicę pierwszego umiastowienia Wojsławic. Do obrębu Wojsławic planowane jest dołączenie kilku sąsiednich sołectw: Witoldów, Stadarnię, Partyzancką Kolonię i Wojsławice Kolonię[93][352].

Termin nadsyłania wniosków do MSWiA na rok 2019 upłynął z dniem 31 marca 2018. Stosowne wnioski w tej sprawie wysłały do tej pory: Koszyce[353], Lubowidz[316], Nowa Słupia[354], Pierzchnica[346], Skarbimierz-Osiedle[349], Szydłów[293] i Wielbark[355]. Rada Ministrów rozporządzeniem z 25 lipca 2018 wstępnie zarządziła o nadaniu statusu miasta sześciu z nich; jedynie wniosek Skarbimierza-Osiedla został odrzucony[158]. O przywrócenie statusu miasta w 2019 roku, choć w trybie „fast track” (patrz niżej), starają się też Bogoria, Klimontów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec, Pacanów, Sobków i Wodzisław[304][327][331][356][357]. Władze tych miejscowości (oprócz Klimontowa) podjęły wspólną inicjatywą w formie specjalnych apeli w sprawie przywrócenia praw miejskim miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Apele te spotkały się ze wsparciem regionalnych parlamentarzystów, a w konsekwencji na ich podstawie MSWiA wszczęło procedurę nadania statusu miasta tym miejscowościom[358][359]. 11 listopada 2018 ma być opublikowana uzupełniająca lista miejscowości, którym przywrócony zostanie status miasta w 2019 roku[357]. Cztery z nich podjęły się przeprowadzenia konsultacji społecznych i wydania pozytywnych opinii Rady Gminy, w czego następstwie MSWiA wydało 23 października projekt uzupełniający wydane w lipcu rozporządzenie, według którego do grona miast od 1 stycznia 2019 zaliczono dodatkowe cztery miejscowości w woj. świętokrzyskim: Nowy Korczyn, Oleśnicę, Opatowiec i Pacanów[175]. Ponadto, do nadania statusu miasta 1 stycznia 2019 na podstawie już wydanej uchwały predestynowany jest Chełmiec (patrz wyżej), lecz 12 grudnia 2018 MSWiA wydało projekt (wchodzący w życie 31 grudnia 2018) zmieniający rozporządzenie z 24 lipca 2017[136] przez usunięcie z listy przyszłych miast Chełmca, dodanego do niej rozporządzeniem z 30 grudnia 2017[156] a mającym wejść w życie 1 stycznia 2019, a więc praktycznie unieważniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 30 grudnia 2017 (patrz powyżej)[21].

Status miasta w trybie fast track w setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości (2019), podjęto dyskusję o wprowadzeniu „szybkiej” ścieżki legislacyjnej w celu przywrócenia praw miejskich miastom zdegradowanym w ramach reformy carskiej z 1869–1870. Już w maju 2017 poseł Bogdan Latosiński złożył stosowną interpelację[360] twierdząc, że przywracanie praw miejskich miastom zdegradowanym wpisuje się w pryncypia i założenia polityki historycznej prowadzonej przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, której celem jest przywrócenie pamięci o polskich bohaterach, a [co] w praktyce jest (...) obecnie realizowane poprzez działania instytucji państwa polskiego[5]. Zgodnie z założeniami inicjatywy pozwoliłoby to pominąć wszystkie przewidziane w tym względzie procedury, a symboliczne nadanie statusu w setną rocznicę niepodległości i 155. rocznicę Powstania Styczniowego byłoby okazją do zadośćuczynienia wyrządzonych krzywd polskiemu narodowi[361]. Według wójta gminy Nowy Korczyn, Pawła Zagai, Przywrócenie statusu miasta powinno nastąpić z inicjatywy i na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Po wyrażeniu zgody przez miejscową radę gminy, jednak bez konieczności spełniania dotychczasowych procedur i ustawowych wymogów (...). Byłoby to zadośćuczynienie wyrządzonym krzywdom, a także znakomitym uczczeniem 100. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości[322]. Według senatora Krzysztofa Słonia inicjatywa warta jest uwagi, a przywrócenia dawnym miastom status miasta byłoby symbolicznym zrzuceniem jarzma zaborów[361]. Artur Gierada, świętokrzyski poseł Platformy Obywatelskiej uważa, że parlamentarzyści powinni wspierać mieszkańców w staraniach o odzyskanie praw miejskich (...), szczególnie tych miasteczek, które kiedyś historycznie takie prawa posiadały[361]. Robert Jaworski, burmistrz Chęcin, uważa, że „droga na skróty” to w tym przypadku dobry pomysł, ponieważ kara cara cały czas ciąży na tych miasteczkach[361]. Poseł Krzysztof Lipiec opowiedział się publicznie za rozwiązaniem, które umożliwiłoby przywrócenie praw miejskich, zabranych „za karę” przez rosyjskiego zaborcę, a apel ma zostać przekazany premierowi Mateuszowi Morawieckiemu[362]. 27 lutego 2018 Radio Kielce zorganizowało audycję na temat automatycznego przywracania praw miejskich[363]. 23 października 2018 została opublikowana lista miejscowości kwalifikujących się do przywrócenia statusu miasta w trybie fast track[175][357][364]. Ostatecznie MSWiA powiadomiło 28 grudnia 2018, że z dniem 1 stycznia 2019 w Polsce przybędzie 10 nowych miast, czyli te wytłuszczone powyżej[365], lecz bez Chełmca, którego nadanie statusu miasta odroczono o kolejny rok, do 1 stycznia 2020[160].

Warto przypomnieć, że spośród zdegradowanych w 1870 roku 336 miast (licząc tylko te w granicach III RP), 154 pozostaje nadal (w 2019 roku) bez praw miejskich lub stanowi niesamodzielne części innych miast[366]:

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2019)[edytuj | edytuj kod]

 • Bakałarzewo – 7 listopada 2019 wójt gminy Bakałarzewo Tomasz Naruszewicz dyskutował możliwości przywrócenia Bakałarzewu praw miejskich[367].
 • Banie – 15 marca 2019 radni gminy Banie jednogłośnie zagłosowali za projektem rozpoczęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Banie statusu miasta. Na sesji w dniu 15 maja 2019 r. Rada Gmina Banie podjęła uchwałę o przystąpieniu do konsultacji społecznych w sprawie nadania Baniom statusu miasta[368]. Banie były miastem od średniowiecza do 1945 roku i dziś mają 1873 mieszkańców, znacznie więcej niż niektóre miasta w powiecie gryfińskim (Cedynia, Moryń itd.)[10]. 24 czerwca 2019 ogłoszono uchwałę w tej sprawie[369].Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Banie (frekwencja 13,44% = 829 osób z 6168): za 92,76% (769 osób), przeciw 4,95% (41 osób); wstrzymało się 2.29% (19 osób); b) sołectwo Banie (frekwencja 9,94% = 185 osób z 1862): za 91,89% (170 osób), przeciw 7,03% (13 osób); wstrzymało się 1,08% (2 osoby); c) gmina Banie bez sołectwa Banie (frekwencja 14,96% = 644 osób z 4306 osób): za 93,01% (599 osób), przeciw 4,35% (28 osób); wstrzymało się 2,64% (17 osób)[370].
 • Bolimów – W Bolimowie toczą się dyskusje na temat odzyskania praw miejskich. Gmina Bolimów opublikowała 3 października 2019 ankietę sondażową w tej sprawie do mieszkańców[16]. Pomysł poparła spora część mieszkańców, a władze gminy Bolimów nie wykluczają podjęcia starań o przywrócenie miejscowości praw miejskich, odebranych Bolimowowi przed 150 laty[371].
 • Budzyń – 29 października 2019 Rada Gminy Budzyń podjęła uchwałę o rozpoczęciu konsultacji w sprawie odzyskania statusu miasta dla Budzynia na wniosek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego[372]. Termin konsultacji to przełom grudnia 2019 i stycznia 2020[373][374].
 • Chełmiec – w 2018 r. miała zostać sprawdzona rzetelność przeprowadzonych w 2017 r. konsultacji społecznych, co spowodowało odroczenie nadania statusu miasta Chełmcowi o jeden rok (tzn. do 1 stycznia 2019)[156]. W związku z kolejnymi kontrowersjami dotyczącymi procesu nadania statusu miasta (patrz powyżej), nadanie statusu miasta Chełmcowi zostało odroczone o kolejny rok, do 1 stycznia 2020[160]. 29 listopada 2019 ukazał się projekt rozoprządzenia kasującego i to kolejne odroczenie[375][376]. Ostatecznie pod koniec 2019 zrezygnowano kompletnie z nadania Chełmcowi praw miejskich[178].
 • Czerwińsk nad Wisłą – po nadaniu pobliskim Sannikom praw miejskich w Czerwińsku ożywiła się dyskusja na temat przywrócenia dawnemu miastu praw miejskich w 150. rocznicę ich pozbawienia[377][378][379]. Konsultacje z mieszkańcami odbyły się między 12 do 28 lutym 2019[380]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Czerwińsk nad Wisłą (frekwencja 21,2% = 1625 osób; w tym 99 nieważnych głosów = 6,1% ogółu): za 90,7%, przeciw 4,8%; wstrzymało się 4,5%; b) sołectwo Czerwińsk nad Wisłą (frekwencja 44,8% = 462 osób; w tym 15 nieważnych głosów = 3,2% ogółu): za 96,2%, przeciw 2,2%; wstrzymało się 1,6%; c) gmina Czerwińsk nad Wisłą bez sołectwa Czerwińsk nad Wisłą (frekwencja 17,6% = 1163 osób; w tym 84 nieważnych głosów = 7,2% ogółu): za 88,4%, przeciw 5,9%; wstrzymało się 5,7%[381]. 27 marca rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Czerwińskowi statusu miasta[382]. 12 kwietnia 2019 Adam Bielan, wicemarszałek Senatu IX kadencji, na ręce włodarza gminy w Czerwińsku przekazał list intencyjny w sprawie poparcia działań mieszkańców zmierzających do odzyskania praw miejskich[383].
 • Goraj - na sesji Rady Gminy Goraj w dniu 30.05.2019 r. radni zobowiązali wójta do podjęcia działań związanych z przywróceniem Gorajowi praw miejskich[384]. Planowane jest również przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Goraja, a podczas następnej sesji Rady Gminy radni podejmą uchwałę w tej sprawie[385][386]. Konsultacje odbyły się w terminie od 1 sierpnia do 20 września 2019[387]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Goraj (frekwencja 48,10% = 1672 osób): za 96,95%, przeciw 1,32%; wstrzymało się 1,73%; b) sołectwo Goraj (frekwencja 58,52% = 786 osób): za 96,96%, przeciw 0,65%; wstrzymało się 2,39%; 1 października wniosek o nadanie praw miejskich Gorajowi został złożony[388].
 • Kamieniec Ząbkowicki – W poprzedniej kadencji gmina Kamieniec Ząbkowicki starała się o nadanie praw miejskich; przeprowadzono konsultacje wśród mieszkańców z pozytywnym wynikiem, lecz poprzednia Rada Gminy konsekwentnie odrzucała projekt uchwały. Na lutowej sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki ponownie podniesiony został temat praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego. Wójt Marcin Czerniec zadeklarował ponowne wszczęcie niezbędnych procedur i konsultacji, tak by w 2021 roku Kamieniec był już miastem[389]. Uchwałą VI/45/2019 Rada Gminy zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie[390]. Konsultacje rozpoczęły się 17 kwietnia 2019 w miejscowości Doboszowice[391]. 28 października odbyło się ostatnie zebranie konsultracyjne w sprawie praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego a znakomita większość mieszkańców podczas ogólnogminnych konsultacji opowiedziała się za tym pomysłem[392]: a) gmina Kamieniec Ząbkowicki (frekwencja 10,52% = 707 osób z 6719; w tym 32 nieоddane głosy spośród obecnych na konsultacjach = 4,52% ogółu): za 65,77% (465 osób), przeciw 18,39% (130 osób); wstrzymało się 11,32% (80 osób); b) sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I i II (frekwencja 6,15% = 233 osoby z 3786; w tym 9 nieоddanych głosów spośród obecnych na konsultacjach = 3,86% ogółu): za 68,24% (159 osób), przeciw 23,61% (55 osób); wstrzymało się 4.29% (10 osób); c) gmina Kamieniec Ząbkowicki bez sołectw Kamieniec Ząbkowicki I i II (frekwencja 16,16% = 474 osoby z 2933; w tym 23 nieоddane głosy spośród obecnych na konsultacjach = 4,85% ogółu): za 64,56% (306 osób), przeciw 15,82% (75 osób); wstrzymało się 14,77% (70 osób)[393].
 • Klimontów – na podstawie pozytywnych konsultacji przeprowadzonych w 2018 roku[308] postanowiono wystąpić w 2019 roku z wnioskiem o nadanie statusu miasta Klimontowowi[394]. Podjęta uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez wojewodę świętokrzyskiego a władze spodziewają się, że utracone przez Klimontów w 1870 roku prawa miejskie zostaną przywrócone od 1 stycznia 2020, po 150 latach[395].
 • Kołbiel – 8 grudnia 2019 wójt gminy Kołbiel Adam Budyta zadeklarował rozpoczęcie działań zmierzających do odzyskania praw miejskich dla Kołbieli, tak aby w 490 rocznicę nadania praw miejskich, czyli 2 lutego 2023 roku, Kołbiel znów była miastem[396].
 • Kurzelów – Ukazanie się monografii D. Kaliny o dziejach Kurzelowa w listopadzie 2019 wiąże się z deklaracją zachęty kurzelowian do przywrócenia praw miejskich, utraconych za sprawą ukazu carskiego z 1869[397].
 • Lututów – 28 lutego 2019 Radni Rady Gminy w Lututowie jednogłośnie przyjęli uchwałę na mocy której zostały przeprowadzone do 21 marca 2019 konsultacje dotyczące wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie miejscowości Lututów statusu miasta[398][399][400]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Lututów (frekwencja 59,81% = 2747 osób): za 80,8%, przeciw 12,9%; wstrzymało się 6,3%; b) sołectwo Lututów (frekwencja 56,3% = 1263 osoby): za 70,4%, przeciw 22,6%; wstrzymało się 7,0%; c) gmina Lututów bez sołectwa Lututów (frekwencja 63,2% = 1484 osoby): za 89,8%, przeciw 4,6%; wstrzymało się 5,7%[401]. Na początku maja 2019 wojewoda łódzki poparł wniosek Lututowa[402].
 • Odrzywół – obecnie rozpatrywane są możliwości przywrócenia praw miejskich Odrzywołowi[403].
 • Olsztyn – 1 czerwca 2019 podczas spotkania Arcybiskupa Stanisława Nowaka z Wójtem Gminy Olsztyn Tomaszem Kucharskim, Metropolita Częstochowski zachęcał wójta, aby rozpocząć starania o przywrócenie Olsztynowi praw miejskich, które miejscowość utraciła po powstaniu styczniowym[404].
 • Piątek – władze gminy Piątek od wielu lat czyniły starania aby móc wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich Piątkowi; w 2020 roku przypada 150. rocznica odebrania praw miejskich, co władze uznały za dobrą porę. Konsultacje z mieszkańcami w formie bezpośredniej odbyły się od 20 lutego do 20 marca 2019, kiedy to pełnomocnicy ds. konsultacji odwiedzili mieszkańców w ich domach, zbierając podpisy na listach konsultacyjnych. Ponadto 3 i 10 marca 2019 było to też możliwe w Urzędzie Gminy[405]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Piątek (frekwencja 65,5% = 3231 osób): za 88,2%, przeciw 7,6%; wstrzymało się 4,2%; b) sołectwo Piątek (frekwencja 56,9% = 848 osób): za 88,1%, przeciw 8,1%; wstrzymało się 3,8%; c) gmina Piątek bez sołectwa Piątek (frekwencja 69,3% = 2383 osoby): za 88,3%, przeciw 7,4%; wstrzymało się 4,3%[406][407]. 27 marca 2019 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Piątkowi statusu miasta[408].
 • Raczki – 11 czerwca 2019 wójt gminy Raczki Andrzej Szymulewski oświadczył, że w perspektywie 5-8 lat będzie ubiegał się o przywrócenie praw miejskich dla Raczek[409].
 • Skarbimierz-Osiedle – 11 marca 2019 Rada Gminy Skarbimierz podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle, pomimo negatywnej opinii MSWiA w związku z zeszłorocznym wnioskiem Skarbmierza-Osiedla w tej samej sprawie[410]. Mimo negatywnej opinii MSWiA, władze Skarbimierza podęły w listopadzie 2019 trzecią próbę nadania miejscowości statusu miasta[411].
 • Solec nad Wisłą – 3 października 2019 wydano uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą[412][413]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Solec nad Wisłą (frekwencja 22,87% = 977 osób z 4271): za 96,82% (946 osób), przeciw 1,43% (14 osób); wstrzymało się 1,74% (17 osób); b) sołectwo Solec nad Wisłą (frekwencja 28,55% = 203 osób z 711): za 98,52% (200 osób), przeciw 0,98% (2 osoby); wstrzymało się 0,49% (1 osoba); c) gmina Solec nad Wisłą bez sołectwa Solec nad Wisłą (frekwencja 21,74% = 774 z 3560 osób): za 96,38% (746 osób), przeciw 1,55% (12 osób); wstrzymało się 2.07% (16 osób)[414].
 • Strzegowo – 15 lutego 2019 Rada Gminy podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na ten temat nadania Strzegowu statusu miasta. Konsultacje trwały od 5 do 18 marca[78][415]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Strzegowo (frekwencja 25,5% = 1836 osób; w tym 5 nieważnych głosów = 0,3% ogółu): za 32,2%, przeciw 63,7%; wstrzymało się 3,9%; b) sołectwo Strzegowo (frekwencja 23,4% = 400 osób; w tym 1 nieważny głos = 0,2% ogółu): za 3,0%, przeciw 96,0%; wstrzymało się 0,86%; c) gmina Strzegowo bez sołectwa Strzegowo (frekwencja 31,8% = 1436 osób; w tym 4 nieważne głosy = 0,32% ogółu): za 40,3%, przeciw 54,7%; wstrzymało się 4,7%[416]. W związku z tym wójt Wiesław Zalewski procedury nadania praw miejskich rozpoczynać nie będzie[417].
 • Szerzyny – W Szerzynach toczą się dyskusje na temat odzyskania praw miejskich. Prawa miejskie dla Szerzyn uzyskał od króla Augusta II Sasa w 1731 roku ówczesny właściciel Szerzyn, którymi Szerzyny cieszyły się ponad sto lat, do czasów rzezi galicyjskiej. Według wójta Szerzyn, Grzegorza Gotfryda, trzeba najpierw podnieść komfort życia mieszkańców i wygląd samej miejscowości, a dopiero potem występować z takim wnioskiem[418]
 • Szreńsk – 29 stycznia 2019 Rada Gminy Szreńsk podjęła uchwałę o upoważniającą wójta do wszczęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości statusu miasta oraz drugą w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje odbędą się w terminie 19–30 marca 2019[419][420][421]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Szreńsk (frekwencja X,X% = XX osoby): za XX%, przeciw X,X%; wstrzymało się X,X%; b) miejscowość Szreńsk (frekwencja X,X% = XX osoby): za XX%, przeciw X,X%; wstrzymało się X,X%; c) gmina Szreńsk bez miejscowości Szreńsk (frekwencja 22,6% = 566 osób): za 29,2%, przeciw 60,6%; wstrzymało się 10,2%[422] (Uwaga – brak jest danych dla samej miejscowości Szreńsk, ponieważ żadna z przybyłych na zebranie 46 osób nie wypełniła ankiety, uznając że są zbyt małym gremium, by wyrażać opinię w tak ważnej sprawie; przez to w miejscowości Szreńsk przewidziany jest nowy termin przeprowadzenia konsultacji[423][424][425].) Konsultacje w Szreńsku przedłużono do 31 sierpnia 2019[426]. Wyniki konsultacji w Szreńsku wykazały około 60-procentowe poparcie za odzyskaniem praw miejskich, w przeciwieństwie do 60-procentowego sprzeciwu w pozostałych wsiach gminy[427]. Zdanie mieszkańców stolicy gminy władze lokalne uznały za najbardziej znaczące, a w sprawie wypowiedzą się radni. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, to gmina do końca roku ma wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich, opierając się na motywie sprawiedliwości dziejowej[428].
 • Turobin – 30 września 2019 wójt Turobina, Andrzej Kozina, zadeklarował że zamierza odzyskać prawa miejskie dla Turobina, utracone po powstaniu styczniowym, aby zatrzymać młodych w Turobinie[429]. 13 listopada 2019, na sesji rady gminy Turobin, radni jednogłośnie zobowiązali wójta do podjęcia działań związanych z przywróceniem miejscowości praw miejskich[430]. Procedura związana z nadaniem Turobinowi statusu miasta została uruchomiona, po czym odbędą się konsultacje z mieszkańcami[431].
 • Wiskitki – 12 sierpnia 2019 postanowiono przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Wiskitki w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Wiskitki statusu miasta. Konsultacje odbyły się w terminie od 20 sierpnia do 30 września 2019 we wszystkich sołectwach gminy Wiskitki, podczas zebrań wiejskich[89]. Wyniki, zesstawione 6 października 2019, prezentują się następująco: a) gmina Wiskitki (frekwencja 8,24% = 653 osób z 7920): za 97,24% (635 osób), przeciw 0,76% (5 osób); wstrzymało się 2,00% (13 osób); b) sołectwo Wiskitki (frekwencja 5,91% = 66 osób z 1117): za 98,48% (65 osób), przeciw 1,51% (1 osoba); wstrzymało się 0,00% (0 osób); c) gmina Wiskitki bez sołectwa Wiskitki (frekwencja 8,63% = 587 osób z 6803): za 97,10% (570 osób), przeciw 0,68% (4 osoby); wstrzymało się 2,21% (13 osób)[432].
 • Wodzisław – 15 lipca 2019 radni gminy Wodzisław zagłosowali w sprawie podjęcia procedury związanej z przywróceniem Wodzisławiowi statusu miasta z wynikiem 14 głosów za i 1 głosem wstrzymującym się. Tego dnia podjęto także uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na ten temat[433][434]. Termin konsultacji: od 11 września do 31 października 2019[435]. Mieszkańcy w większości są "za"; tylko jedno spośród 43 sołectw przeciwne[436]
 • Wydminy – mimo porażki w 2017 roku, 5 listopada 2019 wszczęto kolejne podejście w sprawie odzyskania praw miejskich Wydminom. Odbyło się to w formacie publicznej konferencji z zaproszonymi gośćmi nt. "Miasto szansa czy zagrożenie"[437] Konsultacje odbędą się w terminie 7-28 listopada 2019[438]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Wydminy (frekwencja 34,73% = 1787 osób z 5145; w tym 4 nieważne głosy = 2,23% ogółu): za 66,70% (1192 osób), przeciw 25,91% (463 osoby); wstrzymało się 6,99% (125 osób); b) sołectwo Wydminy (frekwencja 37,64% = 723 osób z 1921; w tym 2 nieważne głosy = 2,28% ogółu): za 62,38% (451 osób), przeciw 31,12% (225 osób); wstrzymało się 6,22% (45 osób); c) gmina Wydminy bez sołectwa Wydminy (frekwencja 33.00% = 1064 osób z 3224; w tym 2 nieważne głosy = 0,19% ogółu): za 69,92% (744 osoby), przeciw 22,37% (238 osób); wstrzymało się 7,52% (80 osób)[439][440]. 30 marca 2020 r. Rada Gminy ponownie wystąpiła z wnioskiem o nadanie praw miejskich Wydminom[441].
 • Żołynia – formalne skonsultowanie sprawy przywrócenia praw miejskich Żołyni ze społecznością gminy miały się odbyć jesienią 2019[95][96]. Do końca roku konsultacje się jednak nie odbyły[442].

Do 31 marca 2019 do MSWiA wpłynęło pięć wniosków: Czerwińska nad Wisłą, Klimontowa, Lututowa, Piątku i Skarbimierza-Osiedla[443][444]. Według projektu rozporządzenia MSWiA z 9 lipca 2019, pierwsze cztery wnioski rozpatrzono pozytywnie, natomiast wniosek Skarbimierza-Osiedla negatywnie[177]. Decyzję tę Rada Ministrów zatwierdziła rozporządzeniem z 26 lipca 2019[176].

Konsultacje lokalne w sprawie nadania statusu miasta (2020)[edytuj | edytuj kod]

 • Bolimów – w 2020 ma zostać opracowana i podjęta przez Radę Gminy uchwała intencyjna w sprawie przywrócenia praw miejskich Bolimowowi, a także konsultacje społeczne z mieszkańcami. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli władz Bolimowa do marca 2021 roku zostanie złożony wniosek so MSWiA, a w przypadku zgody Bolimów miastem ponownie zostanie 1 stycznia 2022[445].
 • Budzyń – w terminie od 1 grudnia 2019 do 15 stycznia 2020 w gminie Budzyń trwały konsultacje społeczne w sprawie przywrócenia Budzyniowi praw miejskich. 28 stycznia 2020 opublikowano oficjalne wyniki, wedlug których większość mieszkańców chce, aby Budzyń odzyskał status miasta. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Budzyń (frekwencja 61,76% = 4062 z 6577 osób; w tym 3 nieważne głosy = 0,07% ogółu): za 77,03% (3129 głosów), przeciw 17,85% (725 głosów); wstrzymało się 5,05% (205 głosów); b) sołectwo Budzyń (frekwencja 61,61% = 2147 z 3485 osób): za 75,36% (1618 głosów; w tym 1 nieważny głos = 0,05% ogółu), przeciw 19,33% (415 głosów); wstrzymało się 5,26% (113 głosów); c) gmina Budzyń bez sołectwa Budzyń (frekwencja 61,93% = 1915 z 3092 osób; w tym 2 nieważne głosy = 0,10% ogółu): za 78,90% (1511 głosów), przeciw 16,19% (310 głosów); wstrzymało się 4,80% (92 głosy)[446].
 • Cegłów – 3 września 2020 na posiedzeniu radni podjęli decyzję o uruchomieniu procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Cegłów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Cegłów. Konsultacje rozpoczną się 19 września i będą trwały do 19 października[447].
 • Chełmiec – w związku z dwukrotnym odroczeniem, a następnie odwołaniem, uchwały o nadaniu Chełmcowi praw miejskich, 20 stycznia 2020 radni z gminy Chełmiec ponownie dyskutowali na temat praw miejskich i możliwości odwołania się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odwołania decyzji o przyznaniu sołectwu statusu miasta[448].
 • Dubiecko – 26 lutego 2020 Rada Gminy Dubiecko przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia procedury związanej z przywróceniem Dubiecku statusu miasta[449] oraz uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Dubiecko konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Dubiecko[450]. Konsultacje odbyły się w terminie od 18 do 20 marca 2020 metodą ankietową przez internet z powodu pandemii koronawirusa[451]. Wyniki prezentują się następująco: a) gmina Dubiecko (frekwencja 9,01% = 683 z 7578 osób: za 92,66% (633 głosy), przeciw 1,91% (13 głosów); wstrzymało się 5,43% (37 głosów); b) sołectwo Dubiecko (frekwencja 13,21% = 95 z 719 osób: za 96,84% (92 głosy), przeciw 0,00% (0 głosów); wstrzymało się 3,16% (3 głosy); c) gmina Dubiecko bez sołectwa Dubiecko (frekwencja 8,57% = 588 z 6859 osób): za 92,00% (541 głosów), przeciw 2,21% (13 głosów); wstrzymało się 5,79% (34 głosy)[452]. 30 marca 2020 podczas XXIII sesji Rady Gminy Dubiecko 13 obecnych radnych zagłosowało w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Dubiecko: 11 za, 0 przeciw a 2 się wstrzymało[453]. Wniosek Rady Gminy Dubiecko został pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę[454].
 • Iwaniska – 18 września 2020 Rada Gminy podjęła pierwszy krok w sprawie przywrócenia praw miejskich Iwaniskom przyjmując uchwałę intencyjną, która rozpoczyna cały proces. Konsultacje społeczne gmina ogłosi jeszcze w tym roku. Jeśli mieszkańcy opowiedzą się za miastem, władze gminy wyślą wniosek o przywrócenie praw miejskich do wojewody świętokrzyskiego, który przekaże go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Iwaniska miastem mogą stać się najwcześniej 1 stycznia 2022 roku[455].
 • Kamieniec Ząbkowicki – na podstawie przeprowadzonych w 2019 roku konsultacji w sprawie nadania Kamieńcowi Ząbkowickiemu praw miejskich, protokoły końcowe wskazują, że 68,24% uczestników konsultacji opowiedziało się za przystąpieniem do ubiegania się o uzyskanie statusu gminy miejsko-wiejskiej, natomiast 23,61%. osób było odmiennego zdania a 4,29% wstrzymało się od głosowania. Frekwencja w konsultacjach na terenie całej gminy wyniosła 10,52%. Procedura zakończyła się przyjęciem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, przez co najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2021 roku Kamieniec Ząbkowicki stanie się miastem[456][457].
 • Kamionka – 27 stycznia 2020 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamionka w sprawie działań mających na celu przywrócenie praw miejskich dla Kamionki, utraconych po Powstaniu Styczniowym. Za podjęciem uchwały rozpoczynającej proces zagłosowało 12 radnych a 2 wstrzymało się od głosu, przez co rozpoczęto konsultacje społeczne[458][459]. Konsultacje odbyły się e terminie od 12 lutego do 16 marca 2020, a w sprawie wypowiedziało się 22,39% mieszkańców gminy, którzy w większości (72,04%) opowiedzieli się za przywróceniem Kamionce praw miejskich. Przeciw takich zmianom było 12,73% głosujących, a 14,6% wstrzymało się od wyrażenia swojej opinii[460].
 • Końskowola – temat przywrócenia praw miejskich Końskowoli powrócił na tapet podczas Święta Róż w lipcu 2020. Wcześniejsze starania Końskowoli były nieskuteczne z powodu niskiego zainteresowania mieszkańców. Teraz samorządowcy gminni chcą konsultacje społeczne połączyć z ogólnowiejskim zebraniem mieszkańców. Odzyskanie praw miejskich dla Końskowoli wójt planuje na 2022 rok tak aby pokryło się z 490 rocznicą uzyskania tej lokacji[461]. Konsultacje społeczne w poszczególnych sołectwach rozpoczną się 15 października 2020 i potrwają jeden miesiąc[462]
 • Koźminek – temat przywrócenia praw miejskich Koźminkowi powraca. W 2016 roku w Koźminku ówczesny samorząd przeprowadził konsultacje społeczne w tej sprawie a mieszkańcy wypowiedzieli się jednoznacznie że nie chcą mieszkać w mieście. Zdaniem wójt Iwony Michniewicz, stało się to jednak z powodu niedoinformowania mieszkańców i nieuzasadnionych obaw dotyczących skutków zmiany, takich jak podniesienie podatków, większe uposażenie włodarzy, czy wzrost opłat za śmieci. Ponieważ żadna z tych rzeczy nie występuje, kolejne konsultacje powinny się odbyć w oparciu o solidniejsze podłoże wiedzy[463]. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 6 do 20 lutego[464]. Wyniki prezentują się następująco (brak informacji o liczbie upoważnionych do głosowania, przez co niemożliwe jest ustalenie frekwencji): a) gmina Koźminek (frekwencja XX% = 766 z XX osób; w tym 195 nieważnych głosy = 25,46% ogółu głosujących): za 56,57% (323 z 571 ważnych głosów), przeciw 42,73% (244 z 571 ważnych głosów); wstrzymało się 0,70% (4 z 571 ważnych głosów); b) sołectwo Koźminek (frekwencja XX% = 287 z XX osób; w tym 84 nieważne głosy = 29,27% ogółu głosujących): za 73,40% (149 z 203 ważnych głosów), przeciw 26,11% (53 z 203 ważnych głosów); wstrzymało się 0,49% (1 z 203 ważnych głosów); c) gmina Koźminek bez sołectwa Koźminek (frekwencja XX% = 479 z XX osób; w tym 111 nieważnych głosów = 23,17% ogółu głosujących): za 47,28% (174 z 368 ważnych głosów), przeciw 51,90% (191 z 368 ważnych głosów); wstrzymało się 0,82% (3 z 368 ważnych głosów)[465]. Raport z konsultacji trafi do Radnych, którzy podjęli dalsze kroki, by Koźminek ponownie stał się miastem[466]; wielce prawdopodobne jest, że 1 stycznia 2021 Koźminek dołączy do grona 944 miast w Polsce[467].
 • Krościenko nad Dunajcem – Radni gminy Krościenko nad Dunajcem podczas sierpniowej sesji przyjęli uchwałę w celu przeprowadzenia odpowiednich konsultacji społecznych, które mają się odbyć do 31 października. Władze chca powrócić do granic, które obowiązywały w Krościenku do roku 1933, kiedy to ze względu na małą liczbę mieszkańców miasto straciło status miasta. Ponieważ obecnie nie ograniczeń wielkościowych, gmina może się ponownie starać o przywrócenie praw miejskich[468]. Krościenko stanowiło także w latach 1973-1982 część miasta Szczawnica-Krościenko[469].
 • Nowe Miasto – zapowiedź władz gminy o działaniach zmierzających do przywrócenia praw miejskich Nowemu Miastu pojawiła się już w 2018 roku[470]. Po odzyskaniu praw miejskich przez sąsiednie miejscowości w powiecie płońskim (Czerwińsk nad Wisłą w 2020 roku i Sochocin w 2021 roku) dyskusja nabrała siły i latem 2020 złożono petycję o odzyskanie praw miejskich przez Nowe Miasto[471]
 • Olsztyn – 5 lutego 2020 Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę (nr IX/127/20) w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do odzyskania praw miejskich przez Olsztyn. Olsztyn spełnia wszystkie kryteria obowiązujące przy nadawaniu lub przywracaniu praw miejskich, przez co władze gminy uważają że warto podjąć działania by po 150 latach pomóc dziejowej powinności i historycznej sprawiedliwości. Wniosek o przywrócenie praw miejskich Olsztynowi zostanie skonsultowany z mieszkańcami gminy Olsztyn tak aby w 2022 roku na mapie administracyjnej Polski były dwa miasta o nazwie Olsztyn[472][473][474]. Konsultacje, które miały się odbyć w gminie Olsztyn w drugiej połowie marca 2020 zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym z powodu pandemii koronawirusa[475].
 • Osięciny – w marcu 2020 władze gminy Osięciny rozpoczęły starania o przywrócenie praw miejskich Osięcinom z nadzieją, że zostaną poparte przez większość mieszkańców[476].
 • Piekoszów – Rada Gminy Piekoszów na sesji 30 czerwca 2020 podjęła uchwałę w sprawie podjęcia procedury zmierzającej do nadania Piekoszowowi statusu miasta. 12 radnych głosowało za a 2 się wstrzymało od głosu. Nikt nie był przeciwny[477].
 • Pruszcz – w gminie Pruszcz działa komisja do spraw nadania praw miejskich Pruszczowi. Jej członkowie badają co poprzez taką zmianę mieszkańcy mogliby zyskać, a co stracić. Jeżeli radni przychylą się do pomysłów, gmina zorganizuje konsultacje społeczne w tej sprawie[478]. 18 maja 2020 wójt gminy, Dariusz Wądołowski, poinformował, że prawdopodobnie w maju Rada Gminy podejmie uchwałę otwierającą drogę do nadania praw miejskich[479]. Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 1 września do 15 października 2020[480].
 • Rozprza – 5 marca 2020 podczas sesji Rady Gminy, wójt Janusz Jędrzejczyk przedstawił radnym plan wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat odzyskania przez Rozprzę praw miejskich, podkreślając, że jest to jednym z jego zobowiązań wyborczych, które chce zrealizować[481].
 • Rutki – 2 stycznia 2020 wójt gminy Rutki Dariusz Modzelewski poinformował, że rozważa podjęcie prac nad przywróceniem Rutkom praw miejskich, jako że w 2020 roku przypada 260 rocznica im ich nadania[482].
 • Secemin – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin rozpoczęło starania o przywrócenie Seceminowi statusu miasta. Podjęło stosowną uchwałę i wystąpiło 3 lutego 2020 z wnioskiem do Rady Gminy Secemin o rozpoczęcie procedury przywrócenia praw miejskich miejscowości Secemin[483].
 • Skarbimierz-Osiedle – Mimo negatywnej opinii MSWiA, władze Skarbimierza podęły w listopadzie 2019 trzecią próbę nadania miejscowości statusu miasta[484] Podczas sesji Rady Gminy w dniu 24.02.2020 r. przedstawiono wyniki konsultacji w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle. Uprawnionych do głosowania były 6323 osoby. W konsultacjach na terenie gminy udział wzięły 3194 osoby (frekwencja 50,5%), z czego 2883 opowiedziały się za nadaniem statusu miasta (90,26%). W samym Skarbimierzu-Osiedlu na 1688 uprawnionych osób, udział wzięło 598 osób (frekwencja 35,4%), z czego 527 było za (88,1%). W głosowaniu podczas sesji 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle, a 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wojewoda opolski wniosek zaopiniował negatywnie[485].
 • Sochocin – 24 stycznia 2020 rada gminy Sochocin zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania Sochocinowi praw miejskich, które stracił po Powstaniu Styczniowym. Uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji podjęto 12 głosami za, jeden głos był przeciw, a jeden radny od głosu się wstrzymał. Konsultacje z mieszkańcami mają się odbyć w lutym 2020[486]. W konsultacjach wzięło udział 1090 mieszkańców na 5766 uprawnionych (18,90%). Głosów nieważnych było 64. Za tym, by Sochocin miał status miasta, opowiedziało się 899 osób (87,62%), 102 mieszkańców było przeciw (9,94%), a 25 osób wstrzymało się od głosu (2,44%). Pod koniec marca rada gminy podjęła uchwałę zatwierdzającą konsultacje, a następnie za pośrednictwem wojewody mazowieckiego złoży dokumenty do MSWiA tak aby 1 stycznia 2021 roku Sochocin mógł zostać miastem[487][488].
 • Solec nad Wisłą – 30 marca odbyła się rada gminy. Radni jednogłośnie uchwalili uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta. W związku z czym postanowiła wystąpić do MSWiA, za pośrednictwem wojewody mazowieckiego z wnioskiem o nadanie statusu miasta tak aby 1 stycznia 2021 roku Solec nad Wisłą mógł zostać miastem.[489]
 • Sułów – w lutym 2020 z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sułowa ruszyła akcja przywrócenia Sułowowi praw miejskich, utraconych tuż po II wojnie światowej. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że Sułów nie jest siedzibą gminy lecz wsią (aczkolwiek największą) w miejsko-wiejskiej gminie Milicz. Gdyby Sułowowi udało się otrzymać prawa miejskie, stałby się precedensem dla wielu innych miast zdegradowanych w kraju nie pełniących gminnych funkcji administracyjnych. Chodzi o to, że nie ma jeszcze w Polsce przypadku jednej gminy z dwoma miastami, choć jest jeden przypadek gminy miejsko-wiejskiej, Nowe Skalmierzyce, której siedziba nie znajduje się w mieście, lecz we wsi Skalmierzyce. Ponadto, w latach 1997-2009 miasto Siechnice również nie pełniło funkcji administracyjnych w gminie Święta Katarzyna, jedynej wtedy gminy miejsko-wiejskiej w kraju bez burmistrza (władzę sprawował wójt). Są też wreszcie liczne przypadki gmin, których siedziby nie znajdują się na terenie danej gminy (na przykład siedziba gminy Nowosolna znajduje się w Łodzi). W audycji na temat praw miejskich Sułowa w Radio Eska Wrocław 21 lutego 2020 Mirosław Niedbała z Towarzystwa Przyjaciół Sułowa zapewnia, że nie ma formalnych przeszkód aby jednostką pomocniczą danej gminy było (drugie) miasto. Jest to o tyle istotne, że wstępne plany przywrócenia Sułowa na listę miast nie zakładają podziału gminy Milicz bądź przeniesienia do Sułowa siedziby gminy z Milicza. Liczni rozmówcy w audycji są przychylni pomysłowi, tym bardziej, że Sułów ze swoimi 1500 mieszkańcami spełnia prawie wszystkie stawiane obecnie warunki bycia miastem, a już szczególnie biorąc pod uwagę jego zachowany małomiasteczkowy układ urbanistyczny. Konsultacje społeczne są w trakcie przygotowania[490].
 • Turobin – 8 stycznia 2020, na wniosek wójta gminy Turobin w związku z licznymi głosami mieszkańców, rada gminy jednogłośnie podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury związanej z przywróceniem miejscowości praw miejskich[491]. 4 marca 2020 turobińscy radni podjęli uchwałę dotyczącą przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie[492]. Konsultacje zostały przesunięte na termin późniejszy z powodu pandemii koronawirusa. W wyniku konsultacji z 2 września większość mieszkańców przybyłych na zebranie konsultacyjne była "za" odzyskaniem praw miejskich[493].
 • Wodzisław – 4 lutego 2020 opublikowano wyniki przeprowadzonych w 2019 roku konsultacji społecznych w sprawie przywrócenie Wodzisławiowi statusu miasta. Na niemal 6,000 uprawnionych, głos oddało ponad 2,300. 82% respondentów było za przywróceniem; tylko jedno sołectwo nie chciało nowego statusu. Wniosek został złożony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego[494]. Jeśli decyzja ministerstwa będzie pozytywna, Wodzisław stanie się 45 miastem województwa świętokrzyskiego od 1 stycznia 2021 roku[495].
 • Wydminy – 21 maja 2020 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że działania Rady Gminy w Wydminach w sprawie nadania Wydminom praw miejskich były zgodne z prawem[496]. W 2017 roku wojewoda warmińsko-mazurski negatywnie zaopiniował wniosek Rady Gminy o nadaniu wsi praw miejskich, powołując się na nieprawidłowo przeprowadzone konsultacje społeczne, choć w ocenie wójta, wszystkie formalności w tej sprawie zostały spełnione[271]. Rada Ministrów rozporządzeniem z 24 lipca 2017 zarządziła o odrzuceniu wniosku Wydmin[213]. Mimo porażki, 5 listopada 2019 wszczęto kolejne podejście w sprawie odzyskania praw miejskich Wydminom. Zorganizowano też kolejne konsultacje, kiedy to przy frekwencji 34,73% za prawami miejskimi opowiedziało się 66,70% głosujących[497]. Wojewoda zaskarżył uchwałę zarządzającą konsultacje i nie wiadomo jeszcze (maj 2020) czy odwoła się od wyroku sądu administracyjnego, czekając na jego uzasadnienie[496].

Do 31 marca 2020 do MSWiA wpłynęło trzynaście wniosków: Budzynia, Dubiecka, Goraja, Kamieńca Ząbkowickiego, Kamionki, Koźminka, Skarbimierza-Osiedla, Sochocina, Solca nad Wisłą, Szreńska, Wiskitek, Wodzisławia i Wydmin. Według projektu rozporządzenia MSWiA z 20 lipca 2020, dziesięć wniosków rozpatrzono pozytywnie, natomiast trzy (Skarbimierza-Osiedla, Szreńska i Wydmin) negatywnie[183].

Odbieranie statusu miasta[edytuj | edytuj kod]

Odbieranie statusu miasta w Polsce, będące dawniej dość częstym zjawiskiem, nie jest praktykowane od lat 70. XX wieku.

Ostatnimi miejscowościami pozbawionymi statusu miasta były: 1 stycznia 1972 – Boleszkowice, oraz 1 stycznia 1973 – Lędyczek, Miasteczko Krajeńskie i Sulmierzyce (tym ostatnim status miasta przywrócono na skutek protestów 11 miesięcy później).

Inkorporacje, czyli włączanie miast do sąsiednich większych miast (pozbawienie odrębności) praktykowane było do 1977 roku. Ostatnimi miastami zniesionymi w ten sposób były: 1 stycznia 1977 – Chodaków, 1 lutego 1977 – Jeleń, Sławków, Wojkowice i Ząbkowice, oraz 1 sierpnia 1977 – Ursus (Sławków i Wojkowice zostały odtąd restytuowane). Wyjątkowo inkorporacja odbyła się w 2002 roku w przypadku Wesołej (por. Miejscowości w Polsce pozbawione praw miejskich).

Podstawy prawne[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Norman Davies. Boże Igrzysko. s. 284.
 2. Norman Davies, Boże Igrzysko, s. 290.
 3. Norman Davies, Boże Igrzysko, s. 292.
 4. Dymitrow M., 2015, Pojęcie miejskości w świetle reformy gminnej w Polsce międzywojennej, [in] Krzysztofik R., Dymitrow M. (Eds), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, University of Gothenburg, Gothenburg, pp. 61–63 / 65–115.
 5. a b Interpelacja nr 12423 w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich po upadku Powstania Styczniowego
 6. Kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa - Sieć osadnicza
 7. Protokół nr XIX/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy Adamów z 21 grudnia 2004.
 8. XI Sesja Rady Gminy z dn. 28 września 2007 r.
 9. a b c d e f g h i j k l m n Zaniewska, H. (1998). Polskie miasteczka w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej.
 10. a b Banie chcą być miastem
 11. Uchwała Rady Gminy XVI/117/08.
 12. Serwis turystyczny Przemyśl – Bieszczady – Bircza chce zostać miastem.
 13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, 2006.
 14. 77 posiedzenie Senatu, oświadczenie złożone przez senatora W. Łęckiego skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie nadania Bninowi statusu miasta. 2005-02-18.
 15. a b Apel Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich
 16. a b Bolimów z prawami miejskimi. Czy jesteś za tym aby podjąć procedurę uzyskania praw miejskich przez Bolimów?
 17. Projekt Kurier lokalny powiatu kępińskiego.
 18. Tygodnik Nowy, P. Z. Kujawa: Budzyń staje do walki. 2007-11-27.
 19. Polska – Głos Wielkopolski, M. Maciejewska: Budzyń – chcą być miastem. 2007-12-05.
 20. a b Cegłów będzie miastem?
 21. a b c d e Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
 22. Serwis internetowy sudety.info.pl.
 23. Uchwała Rady Gminy XXXIII/224/13.
 24. a b c Będą walczyć o odzyskanie praw miejskich (Jasielski Portal Informacyjny z dnia 1 lutego 2010 r.).
 25. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, 2005.
 26. a b Czy Dobrzeń Wielki będzie miastem? Wójt Henryk Wróbel rozpoczął rozmowy w tej sprawie
 27. a b Czy Dobrzeń Wielki stanie się miastem? Wójt ma taki pomysł
 28. Czy Domaradz będzie miastem?
 29. Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu. [zarchiwizowane z tego adresu].
 30. Serwis internetowy gminy Frysztak: frysztak.pl.
 31. Serwis internetowy gminy Pszczew: Dziennik Bałtycki:Gardeja będzie miastem?. 2008-01-22.
 32. Tygodnik Pałuki: http://paluki.tygodnik.pl/artykuly/zobacz/5044/146/620-lecie_nadania_praw_miejskich.html.
 33. TZ nr 35 z dnia 27 sierpnia 2008 r.. [zarchiwizowane z tego adresu].
 34. a b Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Goraj
 35. Gminne Centrum Kultury w Gródku - Od Redaktora, gckgrodek.pl [dostęp 2017-11-19] (ang.).
 36. Serwis internetowy gminy Jawornik Polski: gmina-jawornik-polski.republika.pl.
 37. Tygodnik Radomski :: strona główna.
 38. Kamieniec Ząbkowicki miastem?
 39. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI.
 40. a b Takie pytanie skierował do mieszkańców gminy jej wójt, zapowiadając konsultacje społeczne w tej sprawie.
 41. Uchwała Rady Gminy XX/112/08.
 42. Miasto i gmina Komorów – Informacje o planach powstania gminy.
 43. Tygodnik Nowy, M. Domagalski: Zmiany na mapie administracyjnej Polski. 2007-12-19.
 44. Wyniki konsultacji społecznych.
 45. Korczyna pod Krosnem: Referendum ws. przywrócenia praw miejskich.
 46. [1].
 47. Koźminek znów chce być miastem. Ruszyły konsultacje.
 48. kroscienko24.pl- Kroscienko, Krościenko, Krościenko nad Dunajcem, Pieniny, Szczawnica, Grywałd, Krościenko,Kroscienko.
 49. a b Ksawerów będzie miastem? Pierwsza próba nieudana
 50. a b Kurów i Markuszów będą miastami?
 51. Gmina Kurzętnik - kurzetnik.pl, kurzetnik.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 52. a b Gmina Lanckorona, lanckorona.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 53. LANCKORONA CHCE ODZYSKAĆ PRAWA MIEJSKIE
 54. Dziennik Polski (ziob): Będzie najmniejszym miastem?. 2006-01-09.
 55. Program Klubu Miłośników Ziemi Magnuszewskiej: http://www.magnuszew.info/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=44.
 56. Serwis internetowy powiatu pilskiego: powiat-pilski.intrux.pl.
 57. Serwis internetowy gminy Mstów: mstow.pl.
 58. Kurier Południowy, kurierpoludniowy.pl [dostęp 2017-11-19].
 59. Nadarzyn jednak bez praw miejskich.
 60. Ziemia Myszkowska.
 61. Hot spot Parzęczew – miasto za kasę UE.
 62. Panorama Leszczyńska: http://panorama.media.pl/content/view/2584/9/.
 63. Miasto z awansu. Tygodnik Nowodworski. [zarchiwizowane z tego adresu].
 64. Serwis internetowy gminy Pszczew: pszczew.pl.
 65. a b c Mieszkańcy Rakowa, turyści i zaproszeni goście świętowali 450. rocznicę lokacji miejscowości
 66. Region: Rozprza też chce być miastem – ePiotrkow.pl – Multimedialny Portal – Piotrków Trybunalski.
 67. a b Lepiej być miastem.
 68. a b c d [2]
 69. Skierbieszów: Informacja dla mieszkańców Gminy Skierbieszów.
 70. Chcą być miastem. Władze Skierbieszowa starają się o odzyskanie praw miejskich.
 71. a b Uchwała Nr XLII/289/2018 Rady Gminy Sobków z dnia 28 marca 2018 roku przyjmująca apel Rady Gminy Sobków w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich
 72. a b Sokoły miastem? Zaproszenie na konsultacje społeczne.
 73. Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 74. Próba odzyskania praw miejskich: [3].
 75. Czy mieszkańcy Stanisławowa chcą aby odzyskać prawa miejskie?. [zarchiwizowane z tego adresu].
 76. a b Miasto Strzegowo?
 77. STRZELECZKI – Urząd Gminy.
 78. Uchwała Rady Gminy XL/358/14.
 79. Tarnowski Gość Niedzielny – Tarnów. [zarchiwizowane z tego adresu].
 80. Opole: Tarnów Opolski chce być miastem – 25 września 2008.
 81. Pismo w sprawie o przywrócenie Turobinowi praw miejskich, 20 marca 2007.
 82. Roztocze Online, B. Nowak: Miasto Turobin?. 2006-08-10.
 83. Wąwolnica nie chce już dłużej być wsią.
 84. Widuchowa nie chce już wójta? Rządzić może burmistrz
 85. Mieszkańcy Widuchowej chcą żyć w mieście
 86. Widuchowa nadal wsią, czy miastem? Link do audycji w Polskim Radiu Szczecin
 87. a b .Zarządzenie nr 148 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Wiskitki konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Wiskitki
 88. Chcą odzyskać prawa miejskie.
 89. Radio Kielce: Wodzisław znowu miastem?. [zarchiwizowane z tego adresu].
 90. a b Uchwała Nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2018 roku przyjmująca "Apel Rady Gminy Wodzisław w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich"
 91. a b Wojsławice chcą być miastem!
 92. Czy Wydminy zostaną miastem?
 93. a b Żołynia miastem?
 94. a b Żołynia miastem?
 95. a b c d e f g Większość ludności.
 96. W latach 1956-1972 status osiedla.
 97. Przejściowo jako miasteczko.
 98. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.
 99. a b Biuletyn Informacji Publicznej MSWIA :: BIP :: – 2009.
 100. a b c d e f Komunikat o zmianach w podziale terytorialnym kraju za okres od 02.01.2009 r. do 01.01.2010 r.. Główny Urząd Statystyczny, 2014-04. [dostęp 2014-06-29].
 101. Jedynie prawa miasteczka 1870–1934.
 102. Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 929.
 103. a b Uzasadnienie.
 104. a b c d e Komunikat o zmianach w podziale terytorialnym kraju za okres od 02.01.2010 r. do 01.01.2011 r.. Główny Urząd Statystyczny, 2014-04. [dostęp 2014-06-29].
 105. Większość mieszkańców.
 106. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. poz. 869).
 107. a b Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy. Rządowe Centrum Legislacji, 2013-07-17. [dostęp 2013-07-18].
 108. a b c d e f g h i Komunikat o zmianach w podziale terytorialnym kraju za okres od 02.01.2013 r. do 01.01.2014 r.. Główny Urząd Statystyczny, 2014-04. [dostęp 2014-06-29]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 109. W sołectwie Dobrzyca; frekwencja: 54,43%.
 110. W sołectwie Dobrzyca Nowy Świat; frekwencja: 49,67%.
 111. W sołectwie Modliborzyce; frekwencja: 77,71%.
 112. W sołectwie Mrozy; frekwencja: 38,65%.
 113. W sołectwie Stepnica; frekwencja: 40,91%.
 114. W sołectwie Zaklików; frekwencja: 31,46%.
 115. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy. Rządowe Centrum Legislacji, 2014-07-31. [dostęp 2014-08-01].
 116. a b Uzasadnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy. Rządowe Centrum Legislacji, 2014-06-27. [dostęp 2014-07-06].
 117. W sołectwie Chocz; frekwencja: 47,66%.
 118. W sołectwie Stopnica; frekwencja: 89,66%.
 119. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. z 2015 r. poz. 1083).
 120. a b Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, utworzenia gminy, ustalenia granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin (2015-06-18).
 121. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Jaraczewo (Jaraczewo).
 122. Konsultacje społeczne – przywrócenie praw miejskich dla miejscowości Jaraczewo.
 123. W latach 1784-1934 jako miasteczko.
 124. W sołectwach projektowanego obszaru miasta Lubycza Królewska (Lubycza Królewska, Dęby i Zatyle-Osada).
 125. W sołectwach projektowanego obszaru miasta Siedliszcze (Siedliszcze i Siedliszcze-Kolonia).
 126. W sołectwach projektowanego obszaru miasta Urzędów (Urzędów i Zakościelne).
 127. a b Dz.U. z 2016 r. poz. 1134
 128. a b c Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (2016-07-11).
 129. Mielno: 3174 + Unieście: 988
 130. W sołectwach projektowanego obszaru miasta Mielno (Mielno i Unieście).
 131. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Morawica (Morawica).
 132. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Opatówek (Opatówek).
 133. W sołectwach projektowanego obszaru miasta Rejowiec (Rejowiec i Rejowiec-Kolonia).
 134. a b c d e f g h i Dz.U. z 2017 r. nr 0, poz. 1427 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
 135. a b c Dz.U. z 2017 r. nr 0, poz. 2493 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
 136. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 2011 r.
 137. 80% mieszkańców Józefowa jest czynnych zawodowo, z czego 36 osoby są zatrudnione w rolnictwie (80% z 964 = 771; 36 z 771 = 4,7; 100 - 4, 7 = 95,3)
 138. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Józefów nad Wisłą (Józefów nad Wisłą) przy frekwencji 14,36%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 86,7% przy frekwencji 9,61%
 139. Większość mieszkańców Łagowa utrzymuje się z działalności pozarolniczej
 140. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Łagów (Łagów) przy frekwencji 8,70%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 84,3% przy frekwencji 8,09%
 141. 8 marca 2017
 142. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Otyń (Otyń) przy frekwencji 12,05%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 81,1% przy frekwencji 4,59%
 143. 31 sierpnia 2016
 144. 2/3 mieszkańców Radoszyc utrzymuje się z działalności pozarolniczej
 145. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Radoszyce (Radoszyce) przy frekwencji 1,86%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 90,1% przy frekwencji 4,31%
 146. Większość mieszkańców Sannik utrzymuje się z działalności pozarolniczej
 147. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Sanniki (Sanniki-Mocarzewo) przy frekwencji 61,36%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 70,9% przy frekwencji 53,79%
 148. 31 grudnia 2016
 149. Gospodarka rolna prowadzona jest głównie na obrzeżach miejscowości
 150. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Tułowice (Tułowice) przy frekwencji 35,25%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 70,5% przy frekwencji 52,25%
 151. 2016 r.
 152. Ponad 2/3 mieszkańców Wiślicy utrzymuje się z działalności pozarolniczej
 153. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Wiślica (Wiślica) przy frekwencji 71,23%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 86,91% przy frekwencji 57,98%
 154. a b c d e f g h i j Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
 155. a b Sprawa Chełmca trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydowali radni
 156. a b c Dz.U. z 2018 r. nr 0, poz. 1456 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
 157. Dz.U. z 2018 r. nr 0, poz. 2478 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim oraz ustalenia ich granic
 158. a b c d e f g h Dz.U. z 2018 r. nr 0, poz. 2463 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
 159. a b c d e 1 stycznia 2018
 160. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Koszyce (sołectwo Koszyce) przy frekwencji 59,91%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 73,67% przy frekwencji 70,39%
 161. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Lubowidz (sołectwo Lubowidz) przy frekwencji 63,88%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 84,63% przy frekwencji 66,65%
 162. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Nowa Słupia (sołectwo Nowa Słupia) przy frekwencji 9,42%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 95,26% przy frekwencji 6,29%
 163. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Nowy Korczyn (sołectwo Nowy Korczyn) przy frekwencji 24,42%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 82,80% przy frekwencji 22,71%
 164. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Oleśnica (sołectwo Oleśnica) przy frekwencji 40,09%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 74,09% przy frekwencji 42,09%
 165. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Opatowiec (sołectwo Opatowiec) przy frekwencji 67,96%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 88,02% przy frekwencji 54,50%
 166. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Pacanów (sołectwo Pacanów) przy frekwencji 25,23%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 85,49% przy frekwencji 36,74%
 167. 1 stycznia 2017
 168. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Pierzchnica (sołectwo Pierzchnica) przy frekwencji 64,49%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 90,88% przy frekwencji 47,57%
 169. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Szydłów (sołectwo Szydłów) przy frekwencji 61,41%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 78,67% przy frekwencji 52,82%
 170. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Wielbark (sołectwo Wielbark) przy frekwencji 46,47%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 77,52% przy frekwencji 57,78%
 171. Nowych miast będzie więcej niż chciał rząd? Komisja wprowadziła poprawkę
 172. Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie datowanego 4 lipca br. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
 173. a b c Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim
 174. a b Dz.U. z 2019 r. nr 0, poz. 1416
 175. a b c Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 9 lipca 2019 w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
 176. a b c d Dz.U. z 2019 r. nr 0, poz. 2510 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
 177. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Czerwińsk nad Wisłą (sołectwo Czerwińsk nad Wisłą) przy frekwencji 44,8%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 88,4% przy frekwencji 17,6%
 178. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Klimontów (sołectwo Klimontów) przy frekwencji 2,0%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 76,9% przy frekwencji 5,9%
 179. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Lututów (sołectwo Lututów) przy frekwencji 56,3%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 89,8% przy frekwencji 63,2%
 180. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Piątek (sołectwo Piątek) przy frekwencji 56,9%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 88,2% przy frekwencji 69,2%
 181. a b Projekt z 20 lipca 2020 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy
 182. Uzasadnienie projektu
 183. W 2020 roku 13 miejscowości wystąpiło do MSWiA z wnioskiem o nadanie statusu miasta. 20 lipca 2020 Rady Ministrów wydała projekt w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, rekomendując pozytywnie 10 wniosków, a 3 negatywnie. Projekt został skierowany do uzgodnień w resortach urzędowych.
 184. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Budzyń (sołectwo Budzyń) przy frekwencji 61,60%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 78,98% przy frekwencji 61,86%
 185. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Dubiecko (sołectwo Dubiecko) przy frekwencji 13,21%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 92,00% przy frekwencji 8,57%
 186. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Goraj (sołectwo Goraj) przy frekwencji 58,52%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 96,94% przy frekwencji 45,05%
 187. Jeden rok
 188. W 2020 roku
 189. W sołectwach projektowanego obszaru miasta Kamieniec Ząbkowicki (sołectwa Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II) przy frekwencji 6,15%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 67,84% przy frekwencji 16,16%
 190. W sołectwach projektowanego obszaru miasta Kamionka (sołectwa Kamionka I i Kamionka II) przy frekwencji 19,50%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 66,66% przy frekwencji 23,51%
 191. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Koźminek (sołectwo Koźminek) przy frekwencji 19,64%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 47,28% przy frekwencji 10,32%
 192. a b c Rekomendacja do negatywnego rozstrzygnięcia
 193. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Skarbimierz-Osiedle (sołectwo Skarbimierz-Osiedle) przy frekwencji 35,42%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 91,07% przy frekwencji 56,00%
 194. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Sochocin (sołectwo Sochocin) przy frekwencji 25,93%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 88,10% przy frekwencji 15,43%
 195. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Solec nad Wisłą (sołectwo Solec nad Wisłą) przy frekwencji 28,55%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 96,38% przy frekwencji 21,74%
 196. Pomimo posiadania miejskiej morfologii, struktura ludności jak i kierunek rozwoju Szreńska nie wskazują obecnie na miejski charakter miejscowości
 197. Odsetek gospodarstw utrzymujących się z działalności rolniczej wynosi 44,62%
 198. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Szreńsk (sołectwo Szreńsk) przy frekwencji 13,42%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 29,15% przy frekwencji 22,71%
 199. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Wiskitki (sołectwo Wiskitki) przy frekwencji 5,90%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 97,10% przy frekwencji 8,62%
 200. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Wodzisław (sołectwo Wodzisław) przy frekwencji 57,84%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 78,76% przy frekwencji 36,74%
 201. Trzy miesiące
 202. W sołectwie projektowanego obszaru miasta Wydminy (sołectwo Wydminy) przy frekwencji 37,63%; w pozostałych sołectwach gminy poparcie wynosiło 70,05% przy frekwencji 33,00%
 203. Uzasadnienie.
 204. Uzasadnienie.
 205. Uzasadnienie.
 206. Uzasadnienie.
 207. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin. RM-110-71-11.
 208. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gminy.
 209. Dz.U. z 2012 r. poz. 873 (PDF).
 210. MAC.
 211. a b c d [4]
 212. MSWiA, projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, „Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA” [dostęp 2018-07-05] (pol.).
 213. W pierwszym projekcie rozporządzenia z 4 lipca negatywnie zaopiniowany Lubowidz nie miał się znaleźć w gronie przyszłych miast. Jednak 17 lipca 2018 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zajmowała się rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Resort spraw wewnętrznych i administracji wniósł zatem o poprawkę do rozporządzenia by w wśród miejscowości, które otrzymają status miasta, znalazł się także Lubowidz
 214. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Parzęczew
 215. Uchwała Nr 67/2007 w sprawie: konsultacji o nadanie statusu miasta
 216. Jacek Cegła, Ustka to wioska, „gp24.pl” [dostęp 2017-04-27] (pol.).
 217. np. Dz.U. z 1975 r. nr 16, poz. 91 i Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603
 218. Interia.pl/PAP: Ustka jest miastem 2007.10.09
 219. GP24.pl: Prawa miejskie potwierdzone 2007.10.06
 220. WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA PRAW MIEJSKICH KAŹMIERZOWI
 221. Wyniki konsultacji społecznych w Korczynie
 222. Gazeta10122013
 223. Kamieniec miastem – dobrze czy źle?
 224. Mielno: wieś czy miasto- najczęściej zadawane pytania
 225. Zarządzenie Nr 45/145//2015 Wójta Gminy Mielno
 226. Mieszkańcy zadecydują czy Radoszyce staną się miastem
 227. Siedliszcze chce być miastem. Bo to prestiż
 228. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY URZĘDÓW
 229. Konsultacje społeczne w sprawie uzyskania praw miejskich dla gminy Kamieniec Ząbkowicki - galeria 1/29 - Express-Miejski.pl
 230. Koźminek znów chce być miastem. Ruszyły konsultacje | Kalisz Nasze Miasto, kalisz.naszemiasto.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 231. Biuletyn Informacji Publicznej – Porządek XVII sesji Rady Gminy Kurzętnik w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 13:30 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku, bip.warmia.mazury.pl [dostęp 2017-11-26].
 232. http://www.mielno.pl/files/zalaczniki/e83510237b26bf23d3bbdc7343a13a0d.pdf.
 233. Morawica wsią już nie jest. Wójt: Niech będzie miastem Cały tekst: http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,17926258,Morawica_wsia_juz_nie_jest__Wojt__Niech_bedzie_miastem.html#ixzz402Yur0fw.
 234. Opatówek che być miastem | Kalisz Nasze Miasto, kalisz.naszemiasto.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 235. Radoszyce: konsultacje w sprawie praw miejskich | TKN24, tkn24.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 236. http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/bip/ugrejowiec_13/fckeditor/file/Konsultacje_miasto//03%20Informacja%20dotycz%C4%85ca%20wynik%C3%B3w%20konsultacji%20w%20podziale%20na%20jednostki%20pomocnicze%20gminy.pdf
 237. http://www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl/upload/doc/37477_20161021_122514.pdf
 238. Wiślica chce odzyskać prawa miejskie
 239. Wielbark konsultacje w sprawie miasta
 240. Czy Wydminy zostaną miastem? - Gazeta Olsztyńska
 241. Koźminek jednak nie będzie miastem | Kalisz Nasze Miasto, kalisz.naszemiasto.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 242. Jednogłośne „TAK” radnych dla miasta Kurzętnik
 243. Kurzętnik nie będzie miastem. Wójt przyjął sprzeciw mieszkańców
 244. Bunt w Lanckoronie. Ludzie zbierają podpisy, bo nie chcą by ich wieś stała się miastem
 245. http://www.morawica.pl/UserFiles/File/pdf/zalacznik_nr_2_wyniki_konsultacji.pdf.
 246. Radoszyczanie chcą być mieszczanami? Póki co tak!
 247. Krzysztofik, R., & Dymitrow, M. (2015). Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy. Gothenburg: University of Gothenburg
 248. Powrót do przeszłości? Mieszkańcy Radoszyc znów chcą mieszkać w mieście
 249. UCHWAŁA NR XIV/96/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 18 października 2016 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sokoły
 250. Wypowiedź Wandy Barbary Idźkowskiej, sekretarza Gminy Sokoły
 251. Wiślica ponownie będzie miastem...
 252. Pierwszy krok ku miastu
 253. Wczoraj w Urzędzie Gminy Wielbark odbyło... - Aneta Krzyszkowska | Facebook, facebook.com [dostęp 2017-12-03] (fr.).
 254. Wydminy coraz bliżej praw miejskich
 255. Daniel Domoradzki: Wyniki konsultacji ws. praw miejskich Wydmin kompromitacją wójta. domoradzki.blogspot.com. [dostęp 2018-10-16].
 256. Stawiarski marzy o Helenie
 257. Nie wieś, a miasto. Józefów walczy o przywrócenie praw miejskich
 258. Józefów nad Wisłą odzyska prawa miejskie? Tego chce wójt
 259. a b c UCHWAŁA NR XVII / 159/2017 RADY GMINY KOSZYCE
 260. a b Uchwala XXXV/305/17
 261. a b c http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_nrxlii_72_17.pdf
 262. a b c Nowy Korczyn chce odzyskać prawa miejskie
 263. Otyń walczy o prawa miejskie
 264. a b UCHWAŁA NR XXI/37/2017 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 27 marca 2017 r., prawomiejscowe.pl [dostęp 2017-12-03] (pol.).
 265. [5]
 266. Konsultacje społeczne w sprawie praw miejskich
 267. Wieś Tułowice stara się o prawa miejskie
 268. Wielbark coraz bliżej miasta
 269. a b c Wydminy nie będą miastem, przynajmniej nie teraz
 270. a b Biuletyny Informacji Publicznej, bip.malopolska.pl [dostęp 2017-12-03] (pol.).
 271. Mieszkańcy Chełmca chcą praw miejskich, Rada Gminy przeciwna.
 272. Chełmiec nie będzie miastem póki minister spraw wewnętrznych nie sprawdzi rzetelności konsultacji społecznych
 273. a b c d Projekt zmieniający rozporządzeni
 274. Chełmiec miastem o rok później? Potrzebna „ponowna analiza”
 275. BERNARD STAWIARSKI WZBURZONY. MÓWI O ZDRADZIE "PACHOŁKÓW RATUSZA"
 276. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
 277. [6]
 278. Józefów nad Wisłą: mieszkańcy znów nie zgadzają się z władzami
 279. Interpelacja nr 15426 - tekst, sejm.gov.pl [dostęp 2017-12-09] (pol.).
 280. Józefów nad Wisłą poczeka na status miasta? Ministerstwo ugina się pod naciskiem mieszkańców
 281. a b Józefów nad Wisłą zostanie miastem od 1 stycznia. Ministerstwo zmienia zdanie.. po raz drugi
 282. a b Zmiana projektu
 283. a b Klimontów będzie ubiegał się o przywrócenie praw miejskich. Gmina przygotowuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych
 284. a b c d Mieszkańcy gminy Nowa Słupia mogą wyrażać swoją opinię w sprawie ubiegania się o przywrócenie praw miejskich. Konsultacje odbędą się we wszystkich sołectwach. O odzyskanie praw miejskich będzie się starał także Klimontów w powiecie sandomierskim
 285. Powiedz, co o tym myślisz!
 286. a b http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/system/obj/1594_XXXVII.31.2017.pdf
 287. UCHWAŁA NR XXVI/72/2017 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 15 listopada 2017 r., prawomiejscowe.pl [dostęp 2017-12-05] (pol.).
 288. Czy Sanniki powinny zostać miastem? Znamy opinie mieszkańców Gminy Sanniki – Sanniki24.pl – Portal informacyjny, sanniki24.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 289. Uchwała: XXXVI/231/2017, z dnia: 27 czerwca 2017 r. | Uchwały Rady Gminy 2017 | BIP - Urząd Gminy Szydłów, szydlow.bip.jur.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 290. Prawa miejskie - wyniki konsultacji społecznych
 291. a b c Informacja o XLII sesji Rady Gminy Szydłów i komisjach
 292. a b http://bip.tulowice.pl/download/attachment/14289/uchwala-nr-179.pdf
 293. http://m.szczycienski.wm.pl/2017/09/zarzadzenie-nr-os-0050-87-2017-13328.pdf
 294. a b http://m.szczycienski.wm.pl/2017/10/wynik-konsultacji-spolecznych-miasto-13699.pdf
 295. a b Uchwała XXXI/218/2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Wydminy.
 296. [7]/
 297. Kolejka po prawa miejskie
 298. Otyń miastem? Weź udział w konsultacjach
 299. [8]
 300. http://wislica.pl/download/attachment/9922/183.pdf
 301. Mapa bez zmian. Projekt rozporządzenia ws. nowych granic gmin i miast oraz statusów miast – w RCL
 302. a b c d e f g h Odpowiedź na interpelację nr 21420 w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich
 303. Radni Chełmca nie zmienili stanowiska. Większość chce, aby wieś stała się miastem
 304. Chcieliby policji, ale nie mają dla niej miejsca
 305. UCHWAŁA NR L/349/18 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Klimontów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów
 306. a b Zbiorcze wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniach 05.04-30.06.2018 w Gminie Klimontów w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów
 307. LVIII Sesja Rady Gminy Klimontów
 308. .Wyniki konsultacji przeprowadzonych na terenie Gminy Koszyce dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce
 309. " Jedno sołectwo nie wypowiedziało opinii na określony temat będący przedmiotem konsultacji" czy aby ???
 310. Podsumowanie XIX Sesji Rady Gminy Koszyce
 311. Czy Koźminek znów będzie miastem?
 312. Lubowidz ponownie będzie miastem?
 313. Konsultacje rozpoczną się w lutym
 314. a b Biuletyn Informacji Publicznej, bip.uglubowidz.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 315. Rozmowa z Wójtem Gminy Nowe Miasto – Sławomirem Zalewskim
 316. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczące nadania statusu miasta miejscowości Nowa Słupia
 317. http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/dokumenty/uchwala_nrxlix_25_18.pdf
 318. Radni podjęli decyzję w sprawie praw miejskich dla Nowej Słupi
 319. Nowy Korczyn znów będzie miastem?
 320. a b Nowy Korczyn na powrót miastem? Po „szybkiej ścieżce” już 11 listopada
 321. Uchwała Nr XXXIV/239/2018 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lutego 2018 roku przyjmująca "Apel Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich"
 322. Obwieszczenie
 323. Mieszkańcy chcą, by Nowy Korczyn był znowu miastem. 85 procent "na tak"!
 324. Informacje uzupełniające otrzymane mailowo z UG Nowy Korczyn (kwiecień 2019)
 325. a b c Wniosek już u ministra! Nowy Korczyn coraz bliżej odzyskania praw miejskich
 326. Uchwała Nr 278/XLII/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 lipca 2018 roku przyjmująca "Apel Rady Gminy Opatowiec w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich"
 327. Oleśnica będzie miastem? Chce odzyskać prawa miejskie zabrane przez cara
 328. Uchwała nr 288/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Oleśnica konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Oleśnica
 329. a b c Uchwała Nr 295/XLIV/18 z dnia 4 października 2018r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania statusu miasta miejscowości Oleśnica
 330. Uchwała Nr XLII/239/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 marca 2018 roku przyjmująca "Apel Rady Gminy Opatowiec w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich"
 331. Zaproszenie na Sesje Rady Gminy
 332. Obwieszczenie
 333. Informacja o wynikach konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Opatowiec
 334. Opatowiec chce być miastem! Ważne decyzje na najbliższej sesji Rady Gminy
 335. Opatowiec najmniejszym miastem w Polsce?
 336. Dokumenty już u ministra. Opatowiec coraz bliżej praw miejskich
 337. Poseł Michał Cieślak ponownie z wizytą w gminie Opatowiec
 338. Uchwała Nr LI/270/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 marca 2018 roku przyjmująca "Apel Rady Gminy Pacanów w sprawie przywrócenia praw miejskich miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich"
 339. Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów
 340. Obwieszczenie WÓJTA GMINY PACANÓW z dnia 23 marca 2018r.
 341. Zestawienie wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Pacanów
 342. Pacanów znów chce być miastem! Rozpoczęto starania
 343. Przygotowania do konsultacji w sprawie odzyskania praw miejskich
 344. a b UCHWAŁA NR XXVI/72/2017 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 15 listopada 2017 r.
 345. a b Opinia Wojewody Opolskiego dotycząca wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle
 346. Mieszkańcy Skarbimierza już po konsultacjach. Większość chce statusu miasta
 347. a b Mieszkańcy Skarbimierza chcą nadania praw miejskich. W gminie kończą się konsultacje społeczne
 348. Opinia wojewody ws. praw miejskich dla Skarbimierza – Osiedle jest negatywna. Wójt Pulit chce zaprosić ministra Joachima Brudzińskiego na wizję lokalną
 349. Wielbark stara się o odzyskanie praw miejskich
 350. Wojsławice chcą być miastem
 351. Uchwała Nr XVIII/175/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce
 352. Wniosek o przywrócenie praw miejskich złożony
 353. STARAJĄ SIĘ O ODZYSKANIE PRAW MIEJSKICH. „SPEŁNIAMY KRYTERIA”
 354. Mieszkańcy chcą, by Opatowiec był znowu miastem. Oto wyniki konsultacji społecznych
 355. a b c https://kielce.tvp.pl/39046090/opatowiec-ma-miejskie-aspiracje-ale-nie-tylko-takze-pacanow-nowy-korczyn-klimontow Opatowiec ma miejskie aspiracje. Ale nie tylko. Także Pacanów, Nowy Korczyn, Klimontów...
 356. Szansa dla Opatowca na odzyskanie utraconych praw miejskich
 357. Szansa Oleśnicy na odzyskanie utraconych praw miejskich
 358. Samorządowcy kopiują pomysł posła
 359. a b c d Nowy Korczyn odzyska prawa miejskie "na skróty"?
 360. Korczyn apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego
 361. Punkty Widzenia: automatycznie przywracać utracone prawa miejskie?
 362. Pacanów i nie tylko: w świętokrzyskim przybędzie 7 miast
 363. 10 nowych miast w Polsce od 2019 roku
 364. Spórna, T. i in. (2015). Degraded and restituted towns in numbers, In: Krzysztofik, R. and Dymitrow, M. (Eds.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems, Gothenburg: University of Gothenburg, pp. 367–422)
 365. Myślę, że z czasem Bakałarzewo odzyska prawa miejskie
 366. Gmina Banie - VI Sesja Rady Gminy Banie, www.banie.pl [dostęp 2019-05-21] (pol.).
 367. Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Banie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Banie konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Banie
 368. Zbiorcze wyniki konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejcowości Banie - BIP Urząd Gminy Banie, bip.banie.pl [dostęp 2020-02-01] (pol.).
 369. Wkrótce w powiecie skierniewickim może pojawić się nowe - stare miasto
 370. Bożena Wolska, Sesja Rady Gminy w Budzyniu: ruszyła procedura odzyskania praw miejskich, Chodzież Nasze Miasto, 29 października 2019 [dostęp 2019-10-30] (pol.).
 371. Sesja Rady Gminy w Budzyniu: ruszyła procedura odzyskania praw miejskich
 372. Budzyń zostanie miastem? Będą konsultacje
 373. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
 374. Cztery nowe miasta w Polsce od 2020 r. Chełmiec pogrzebał swoje szanse
 375. "CZY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ MA NADAL POZOSTAĆ WSIĄ...?"
 376. Jest szansa, że w powiecie płońskim będzie kolejne miasto...
 377. Czerwińsk po 150 latach odzyska prawa miejskie?
 378. UCHWAŁA NR 27/IV/2019 RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą
 379. Prawa miejskie dla Czerwińska nad Wisłą - wyniki konsultacji społecznych
 380. Złożą wniosek do ministra o prawa miejskie dla Czerwińska
 381. Mamy wsparcie...
 382. Goraj chce być miastem - Kronika Tygodnia, www.kronikatygodnia.pl [dostęp 2019-06-15] (pol.).
 383. Goraj odzyska prawa miejskie?
 384. Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Goraj z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goraj w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Goraj
 385. Czy Goraj będzie miastem?
 386. Chcą mieszkać w mieście
 387. Kamieniec miastem już za dwa lata?
 388. Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kamieniec..., bip.kamienieczabkowicki.eu [dostęp 2019-05-21] (pol.).
 389. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Doboszowice w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, dotyczących docelowego uzyskania praw miejskich przez miejscowość Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z obrębów ewidencyjnych Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II.
 390. Prawa miejskie dla Kamieńca Ząbkowickiego coraz bliżej. Mieszkańcy są na „tak”
 391. Załącznik do Uchwały nr XV/128/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 stycznia 2020 roku
 392. Uchwała Nr LVIII/424/18 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Klimontów statusu miasta"
 393. Klimontów stara się o odzyskanie praw miejskich
 394. ołbiel chce odzyskać prawa miejskie
 395. Kielecki historyk jest zafascynowany historią Kurzelowa
 396. Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Lututów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Lututów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Lututów
 397. Czy Lututów odzyska prawa miejskie?
 398. Lututów zostanie miastem? Podjęto kolejną próbę przywrócenia praw miejskich
 399. Lututowianie chcą miasta. Są wyniki!
 400. Miasto Lututów - jest zgoda wojewody
 401. Co Czerwińsk nad Wisłą ma wspólnego z Odrzywołem?
 402. Olsztyn miastem
 403. Piątek może odzyskać prawa miejskie
 404. Piątek miastem – mieszkańcy popierają!
 405. Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek przeprowadzonych w Gminie Piątek w dniach 20 luty – 20 marca 2019 r.
 406. Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Piątek z dnia 27 marca 2019
 407. Andrzej Szymulewski, wójt gminy Raczki
 408. Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle
 409. Trzecie podejście ruszyło. Skarbimierz-Osiedle wciąż chce być miastem
 410. Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 411. Skarbimierz-Osiedle miastem? To już trzecia próba
 412. Protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 413. Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzegowo dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Strzegowo
 414. Wyniki - Prawa miejskie dla Strzegowa – konsultacje społeczne
 415. Strzegowo nie będzie miastem? Mieszkańcy podjęli decyzję
 416. Szerzyny miastem? Historia przemawia na ich korzyść
 417. [9]
 418. Szreńsk będzie miastem? Ruszyła procedura
 419. Szreńsk chce odzyskać prawa miejskie
 420. Protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych odbytych w Gminie Szreńsk od dnia 19 marca 2019r. do dnia 30 marca 2019r. w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Szreńsk (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Szreńsk z dnia 11 marca 2019r.
 421. Informacje uzupełniające otrzymane drogą mailową od UG Szreńsk (kwiecień 2019)
 422. Czy szreńszczanie chcą być mieszczanami?
 423. Mieszkańcy Szreńska nie są zainteresowani prawami miejskimi?
 424. Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Szreńsk konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Szreńsk
 425. Szreńsk chce odzyskać prawa miejskie. To sprawiedliwość dziejowa - mówi wójt
 426. Szreńsk znowu będzie miastem?
 427. Turobin. Jedna z gmin w woj. lubelskim, gdzie jest więcej zgonów niż narodzin. Zobacz zdjęcia
 428. Turobin chce być miastem Czy Turobin będzie miastem?
 429. Czy Turobin będzie miastem? | Nowa Gazeta Biłgorajska, gazetabilgoraj.pl [dostęp 2019-11-27] (pol.).
 430. Zestawienie - wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Wiskitki ws. nadania miejscowości Wiskitki statusu miasta
 431. Wodzisław coraz bliżej odzyskania praw miejskich. Wkrótce konsultacje z mieszkańcami
 432. Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Wodzisław dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Wodzisław
 433. OBWIESZCZENIE
 434. Wodzisław znów miastem? Zakończono konsultacje z mieszkańcami. Niemal wszystkie sołectwa są "za"
 435. 5 listopada 2019 roku o godz. 18.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach ( Plac Rynek 1/1) rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat nadania praw miejskich Wydminom.
 436. Wydminy miastem? Rozpoczęły się konsultacje społeczne
 437. Konsultacje w Wydminach zakończone. 66 procent głosujących jest na "tak"
 438. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy w zakresie wniosku o nadanie części miejscowości Wydminy statusu miasta.
 439. M. Zbrożek, Wydminy chcą zyskać prawa miejskie – zdecydowali radni, Radio Olsztyn, 30 marca 2020 [dostęp 2020-04-16] (pol.).
 440. Inofrmacja z Urzędu Gminy Żołynia, 30 stycznia 2020
 441. Nowe miasta na mapie Polski. Których miejscowości mogą dotyczyć zmiany?
 442. Pięć nowych miast może pojawić się na mapie Polski
 443. http://radiorsc.pl/2020/08/bolimow-wladze-staraja-sie-o-przywrocenie-praw-miejskich/ Bolimów: władze starają się o przywrócenie praw miejskich
 444. Konsultacje w Budzyniu: Mieszkańcy chcą, by Budzyń stał się miastem!
 445. Konsultacje w sprawie miasta oraz sprzeciw wobec planów podziału mazowsza
 446. I znów Chełmiec chce się skarżyć, że nie został miastem
 447. Uchwała Nr 117/XXII/2020 Rady Gminy Dubiecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Dubiecko statusu miasta.
 448. Uchwała Nr 118/XXII/2020 Rady Gminy Dubiecko z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Dubiecko konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Dubiecko
 449. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dubiecko z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Dubiecko dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Dubiecko
 450. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w Gminie Dubiecko w sprawie nadanie statusu miasta miejscowości Dubiecko
 451. XXIII sesja Rady Gminy Dubiecko z 30 marca 2020 (39:20)
 452. Opinia
 453. Iwaniska będą miastem? Jest uchwała intencyjna. Wkrótce konsultacje społeczne
 454. Kamieniec Ząbkowicki bardzo blisko uzyskania praw miejskich. Rada gminy wydała pozytywną opinię
 455. Uchwała nr XV128/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 stycznia 2020 roku
 456. Kamionka będzie miastem? Urząd zapyta mieszkańców o zdanie
 457. Kamionka może odzyskać prawa miejskie. Radni są za, teraz decyzję podejmą mieszkańcy
 458. Mieszkańcy za nadaniem praw miejskich Kamionce
 459. Końskowola chce wrócić do statusu miasta. Czy mieszkańcy poprą samorządowców w staraniach?
 460. Końskowola chce odzyskać prawa miejskie. Będą konsultacje społeczne
 461. Miasto Koźminek?
 462. Koźminek nie rezygnuje ze starań o przywrócenie statutu miasta. Wkrótce konsultacje
 463. Wyniki konsultacji w Koźminku 2020
 464. Uchwała nr XXIII/139/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Koźminek
 465. Mieszkańcy wyraźli swoje zdanie w konsulacjach
 466. Krościenko chce być miastem
 467. Pieniny. Krościenko nad Dunajcem ponownie chce być miastem! Co na to mieszkańcy?
 468. Rozmowa z Wójtem Gminy Nowe Miasto – Sławomirem Zalewskim
 469. .PETYCJA o odzyskanie praw miejskich przez Nowe Miasto
 470. Olsztyn pod Częstochową chce odzyskać prawa miejskie. Radni podjęli już specjalną uchwałę w tej sprawie
 471. Odzyskajmy prawa miejskie
 472. Podczęstochowski Olsztyn chce być znów miastem
 473. Przesunięty termin konsultacji społecznych
 474. Osięciny chcą przywrócić prawa miejskie. Co na to mieszkańcy?
 475. Piekoszów będzie miastem? Radni są za
 476. Czy będzie trzecie miasto w powiecie świeckim? Pruszcz może nim zostać w 2022 roku
 477. Powiat świecki. Pruszcz - miastem? Wójt uważa, że przyszedł czas na prawa miejskie. Oczywiście, jeśli taka będzie wola mieszkańców
 478. Przez jakie procedury musi przejść Pruszcz, aby zostać miastem?
 479. Rozprza chce być miastem. Będą konsultacje w tej sprawie
 480. Czy Rutki mogą odzyskać prawa miejskie?
 481. Secemin będzie miastem? Starania podjęło Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin
 482. Trzecie podejście ruszyło. Skarbimierz-Osiedle wciąż chce być miastem
 483. Opinia Wojewody Opolskiego dotycząca wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz – Osiedle 2020 r. - OUW, bipouw.e-wojewoda.pl [dostęp 2020-07-09] (pol.).
 484. Prawa miejskie Sochocina - rada zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji
 485. Sochocin miastem? Mieszkańcy na tak
 486. W powiecie płońskim przybywa miast...
 487. http://solecnadwisla.esesja.pl/zalaczniki/81483/uchwala-nr-xxiii1522020_747608.pdf, 30 marca 2020.goły link w tytule
 488. Nowe miasto na Dolnym Śląsku? Tego chcą społecznicy z Sułowa koło Milicza!
 489. Turobin będzie miastem?
 490. Turobin odzyska prawa miejskie?
 491. Urząd Gminy Turobin
 492. Kolejne nowe MIASTO w woj. świętokrzyskim? Chce tego... premier Morawiecki!
 493. Wodzisław 45. miastem na mapie regionu? Dokumenty już przygotowane
 494. a b RADIO OLSZTYN. Wydminy chcą być miastem. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że gmina miała prawo do konsultacji z mieszkańcami
 495. Konsultacje w Wydminach zakończone. 66 procent głosujących jest na "tak"
Błąd w przypisach: Znacznik <ref> o nazwie „2017 r”, zdefiniowany w <references>, nie był użyty wcześniej w treści.
BŁĄD PRZYPISÓW

Błąd w przypisach: Znacznik <ref> o nazwie „ReferenceA”, zdefiniowany w <references>, nie był użyty wcześniej w treści.
BŁĄD PRZYPISÓW

Błąd w przypisach: Znacznik <ref> o nazwie „leliwa”, zdefiniowany w <references>, nie był użyty wcześniej w treści.
BŁĄD PRZYPISÓW

Błąd w przypisach: Znacznik <ref> o nazwie „Serwis internetowy Sandomierskie”, zdefiniowany w <references>, nie był użyty wcześniej w treści.
BŁĄD PRZYPISÓW

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986

© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL

Losowe treści:

Wydarzenia

W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.

Rocznice

1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej

1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą

Muzyka

21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.

Sport

Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.